Program

59. Savetovanje Srpskog hemijskog društva

Finalni program

 1. Savetovanje Srpskog hemijskog društva biće održano 1. i 2. juna 2023. godine, u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, na Departmanu za matematiku i informatiku. Učesnici iz zemlje i regiona će prezentovati i diskutovati nove rezultate svojih istraživanja iz različitih oblasti hemije i tehnologije. Naučni program će obuhvatiti plenarna predavanja, predavanja po pozivu, usmena i posterska saopštenja.

Program Savetovanja obuhvata sledeće naučne oblasti:

 • AH – Analitička hemija
 • BH – Biohemija
 • EH – Elektrohemija
 • ZH – Zelena hemija
 • MH – Medicinska hemija
 • NIH – Nastava i istorija hemije
 • NH – Neorganska hemija
 • OH – Organska hemija
 • TH – Teorijska hemija
 • FH – Fizička hemija
 • HŽS – Hemija životne sredine
 • HI – Hemijsko inženjerstvo
 • HTM – Hemija i tehnologija materijala
 • HTH – Hemija i tehnologija hrane

Finalni program

Četvrtak, 1. jun

09:00-13:00 Registracija i postavljanje postera

10:00-10:15 Svečano otvaranje Savetovanja SHD

10:15-11:45 Sesija 1
Predsedavajući: Dušan Sladić

10:15-11:00
PP-1 Nives Galić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
Supramolekulski kompleksi leka i ciklodekstrina povećane funkcionalnosti

11:00-11:45
PP-2 Jadranka Blaževska Gilev, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Skoplje, Republika Makedonija
Ablativno nanošenje polimernih kompozita indukovano IC laserom

11:45-12:15 Pauza za kafu

12:15-13:30 Sesija 2
Predsedavajući: Dušanka Milojković Opsenica

12:15-12:45
PPP-1 Slavko Radenković, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Novi izazovi u modernoj teoriji hemijske veze

12:45-13:15
SP-1 Luka Mihajlović, Analysis doo, Beograd – predstavljanje sponzora
Proteomika ćelije

13:15-13:30
SP-2 Stefan Nikolić, Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu – predstavljanje projekta
Kompleksi metala prirodno inspirisanog sklopa funkcionalizovani za citotoksičnu i katalitičku aktivnost (MET-EFFECT)

13:30-15:00 Posterska sesija 1 i pauza za ručak
(NH, AH, TH, HŽS, EH, FH)

15:00-17:45 Sesija 3
Predsedavajući: Dragica Trivić

15:00-17:00
PD Panel diskusija
Problemi nastave hemije u douniverzitetskom i univerzitetskom obrazovanju i kako ih prevazići

17:00-17:45 Usmena saopštenja

17:00-17:15

US-1 Vesna Milanović Maštrapović, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Kako učenici gimnazije tumače i integrišu različite nivoe predstavljanja strukture, svojstava i promena supstanci?

17:15-17:30
US-2 Biljana Tomašević, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Radionica za unapređivanje razumevanja karakteristika asinhronog i sinhronog onlajn učenja kod nastavnika hemije

17:30-17:45
US-3 Olgica Nedić, Institut za primenu nuklearne energije (INEP), Univerzitet u Beogradu
Ko publikuje u časopisu Journal of the Serbian Chemical Society?

19:00 Svečana večera u restoranu Aquadoria

Petak, 2. jun

09:00-13:00 Registracija

10:00-11:30 Sesija 4
Predsedavajući: Dejan Opsenica

10:00-10:45
PP-3 Eržebet Mernjak (mađ. Erzsébet Mernyák), Fakultet za prirodne nauke i informatiku, Univerzitet u Segedinu, Mađarska
Moderni hemijski i biohemijski pristupi za identifikaciju steroidnih agenasa sa antikancerskim delovanjem i sposobnošću prevazilaženja otpornosti na lekove

10:45-11:30
PP-4 Anita Bosak, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
Inhibitori holinesteraza kao lekovi za Alchajmerovu bolest

11:30-12:00 Pauza za kafu

12:00-14:00 Sesija 5
Predsedavajući: Maja Radetić

12:00-12:30
PPP-3 Boris Popović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Prirodne eutektičke smeše-rastvarači budućnosti

12:30-13:00
PPP-4 Milica Rančić, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Biopolimeri iz obnovljivih izvora – hemijska modifikacija i primena

13:00-13:30
PM-1 PM-1 Karla Ilić Đurđić, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Novi standard za visokoefikasnu pretragu biokatalizatora: unapređenje termalne stabilnosti lipaze

13:30-14:00
PM-2 Nenad Janković, Institut za informacione tehnologije Kragujevac, Univerzitet u Kragujevcu
Sinteza i biološka aktivnost odabranih heterocikličnih farmakofora.

14:00-15:30 Posterska sesija 2 i pauza za ručak
(MH, BH, OH, HI, HTH, ZH, HTM)

15:30-18:00 Sesija 6
Predsedavajući: Jovana Francuz

15:30-15:45
US-4 Ljiljana Koračak, Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu
Sinteza novih derivata artemizinina sa antitumorskom aktivnošću na rezistentne ćelije raka

15:45-16:00
US-5 Sanja Đokić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Novi analozi (+)-protulaktona A i 7-epi-(+)-goniofufurona

16:00-16:15
US-6 Pavle Stojković, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Sinteza i citotoksičnost novih derivata sklareola

16:15-16:30
US-7 Ivana Kovačević, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Citotoksičnost i SAR analiza novih analoga kleistanolata

16:30-16:45
US-8 Slađana Đorđević, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Cilindrična aromatičnost u ferocenu i njegovim analozima

16:45-17:00
US-9 Vesna Despotović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Efikasnost fotokatalitičke razgradnje odabranih herbicida u prisustvu zelenih ZnO nanočestica

17:00-17:15
US-10 Dušan Malenov, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Interakcije jona sa aromatičnim ligandima u (polu)sendvič-jedinjenjima: nove vrste π-sistema za prepoznavanje jona

17:15-17:30
US-11 Marija Milošević, Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet
Tretman natrijum-alginatom kao način da se poboljšaju sorpciona svojstva sirove tkanine jute

17:30-17:45
US-12 Jasmina Anojčić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Razvoj voltametrijske metode za određivanje avobenzona u uzorku bazenske vode

17:45-18:00
US-13 Branko Kordić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Karakterizacija post-modifikovanih metalo-organskih umreženih struktura sa Šifovom bazom sorpcijom gasova i ispitivanje njihove stabilnosti u vodi

18:00-18:15 Dodela nagrada i svečano zatvaranje Savetovanja SHD

Plenarna predavanja

Nives Galić

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska

„Supramolekulski kompleksi leka i ciklodekstrina povećane funkcionalnosti“

Oblasti naučno-istraživačkog rada: Strukturna analiza, hemija rastvora, supramolekulska hemija, inkluzioni kompleksi, produkti degradacije, razvoj metoda. Eksperimentalne metode: UV-Vis spektrometrija, IR spektroskopija, spektrofluorimetrija, tečna hromatografija, masena spektrometrija.

Jadranka Blaževska Gilev

Tehnološko metalurški fakultet, Univerzitet „Sv.Kiril i Metodij“, Tehnološko-metalurški fakultet, Skoplje, Severna Makedonija

„Ablativno nanošenje polimernih kompozita indukovano IC laserom“

Oblasti naučno-istraživačkog rada: laserska ablacija polimera, modifikacija polimera i kompozita zasnovanih na polimerima, hemija polimera, hemija polimera indukovana laserom.

Eržebet Mernjak (mađ. Erzsébet Mernyák)

Fakultet za prirodne nauke i informatiku, Univerzitet u Segedinu, Mađarska

„Moderni hemijski i biohemijski pristupi za identifikaciju steroidnih agenasa sa antikancerskim delovanjem i sposobnošću prevazilaženja otpornosti na lekove.“

Oblasti naučno-istraživačkog rada: Organska sinteza, medicinska hemija, modifikacija strukture steroidnih jedinjenja, sinteza 13α-estronskih derivata

Anita Bosak

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

„Inhibitori holinesteraza kao lekovi za Alchajmerovu bolest“

Oblasti naučno-istraživačkog rada: kinetika enzima holinesteraza u interakciji sa različitim esterifikovanim i reverzibilnim inhibitorima, selektivnošću i stereoselektivnošću inhibicije holinesteraze; razvoj spojeva koji deluju kao višeciljni ligandi koji mogu istovremeno delovati na više specifičnih meta uključenih u patologiju Alchajmerove bolesti.

Predavanja po pozivu

Slavko Radenković

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

„Novi izazovi u modernoj teoriji hemijske veze“

Oblasti naučno-istraživačkog rada: Razvoj i primena metoda za računanje i analizu magnetno indukovanih struja u molekulima, primena savremenih metoda valentne veze u proučavanju prirode hemijskog vezivanja, kao i istraživanje u oblasti hemijske teorije grafova.

Milica Rančić

Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu

„Biopolimeri iz obnovljivih izvora – hemijska modifikacija i primena“

Oblasti naučno-istraživačkog rada: Organska hemija; hemija heterocikličnih jedinjenja; proučavanje sinteze, strukture i biološke aktivnosti organskih molekula; nanotehnologija – izolovanje i hemijska modifikacija nanoceluloze, kao i dobijanje, karakterizacija i primena nanokompozita na bazi nanoceluloze.

Boris Popović

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

„Prirodne eutektičke smeše – rastvarači budućnosti“

Oblasti naučno-istraživačkog rada: Prirodne eutektičke smeše i formulacije na bazi ovih rastvarača (NADES, APIDES, THEDES), Nanoformulacije, Sistemi za dostavu farmaceutika, Biodostupnost, Nutraceutici i funkcionalna hrana, Zelena hemija.

Predavanja dobitnika medalje SHD za pregalaštvo i uspeh u nauci

Karla Ilić Đurđić

Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

„Novi standard za visokoefikasnu pretragu biokatalizatora: unapređenje termalne stabilinosti lipaze“

Oblasti naučno-istraživačkog rada: Biokatalizatori, citometrija, evolucija enzima, biblioteke gena, mikrofluidika, enzimska degradacija PET-a.

Scroll to Top