Програм

59. Саветовање Српског хемијског друштва

Финални програм

 1. Саветовање Српског хемијског друштва биће одржано 1. и 2. јуна 2023. године, у згради Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, на Департману за математику и информатику. Учесници из земље и региона ће презентовати и дискутовати нове резултате својих истраживања из различитих области хемије и технологије. Научни програм ће обухватити пленарна предавања, предавања по позиву, усмена и постерска саопштења.

Програм Саветовања обухвата следеће научне области:

 • АХ – Аналитичка хемија
 • БХ – Биохемија
 • ЕХ – Електрохемија
 • ЗХ – Зелена хемија
 • МХ – Медицинска хемија
 • НИХ – Настава и историја хемије
 • НХ – Неорганска хемија
 • ОХ – Органска хемија
 • ТХ – Теоријска хемија
 • ФХ – Физичка хемија
 • ХЖС – Хемија животне средине
 • ХИ – Хемијско инжењерство
 • ХТМ – Хемија и технологија материјала
 • ХТХ – Хемија и технологија хране

Финални програм

Четвртак, 1. јун

09:00-13:00 Регистрација и постављање постера

10:00-10:15 Свечано отварање Саветовања СХД

10:15-11:45 Сесија 1
Председавајући: Душан Сладић

10:15-11:00
ПП-1 Нивес Галић, Природно-математички факултет, Универзитет у Загребу, Хрватска
Супрамолекулски комплекси лека и циклодекстрина повећане функционалности

11:00-11:45
ПП-2 Јадранка Блажевска Гилев, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопље, Република Македонија
Аблативно наношење полимерних композита индуковано ИЦ ласером

11:45-12:15 Пауза за кафу

12:15-13:30 Сесија 2
Председавајући: Душанка Милојковић Опсеница

12:15-12:45
ППП-1 Славко Раденковић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
Нови изазови у модерној теорији хемијске везе

12:45-13:15
СП-1 Лука Михајловић, Analysis доо, Београд – представљање спонзора
Протеомика ћелије

13:15-13:30
СП-2 Стефан Николић, Иновациони центар Хемијског факултета у Београду – представљање пројекта
Комплекси метала природно инспирисаног склопа функционализовани за цитотоксичну и каталитичку активност (MET-EFFECT)

13:30-15:00 Постерска сесија 1 и пауза за ручак
(НХ, АХ, ТХ, ХЖС, ЕХ, ФХ)

15:00-17:45 Сесија 3
Председавајући: Драгица Тривић

15:00-17:00
ПД Панел дискусија
Проблеми наставе хемије у доуниверзитетском и универзитетском образовању и како их превазићи

17:00-17:45 Усмена саопштења

17:00-17:15

УС-1 Весна Милановић Маштраповић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Како ученици гимназије тумаче и интегришу различите нивое представљања структуре, својстава и промена супстанци?

17:15-17:30
УС-2 Биљана Томашевић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Радионица за унапређивање разумевања карактеристика асинхроног и синхроног онлајн учења код наставника хемије

17:30-17:45
УС-3 Олгица Недић, Институт за примену нуклеарне енергије (ИНЕП), Универзитет у Београду
Ко публикује у часопису Journal of the Serbian Chemical Society?

19:00 Свечана вечера у ресторану Aquadoria

Петак, 2. јун

09:00-13:00 Регистрација

10:00-11:30 Сесија 4
Председавајући: Дејан Опсеница

10:00-10:45
ПП-3 Ержебет Мерњак (мађ. Erzsébet Mernyák), Факултет за природне науке и информатику, Универзитет у Сегедину, Мађарска
Модерни хемијски и биохемијски приступи за идентификацију стероидних агенаса са антиканцерским деловањем и способношћу превазилажења отпорности на лекове

10:45-11:30
ПП-4 Анита Босак, Институт за медицинска истраживања и медицину рада, Загреб, Хрватска
Инхибитори холинестераза као лекови за Алцхајмерову болест

11:30-12:00 Пауза за кафу

12:00-14:00 Сесија 5
Председавајући: Маја Радетић

12:00-12:30
ППП-3 Борис Поповић, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду
Природне еутектичке смеше-растварачи будућности

12:30-13:00
ППП-4 Милица Ранчић, Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Биополимери из обновљивих извора – хемијска модификација и примена

13:00-13:30
ПМ-1 ПМ-1 Карла Илић Ђурђић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Нови стандард за високоефикасну претрагу биокатализатора: унапређење термалне стабилности липазе

13:30-14:00
ПМ-2 Ненад Јанковић, Институт за информационе технологије Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу
Синтеза и биолошка активност одабраних хетероцикличних фармакофора.

14:00-15:30 Постерска сесија 2 и пауза за ручак
(МХ, БХ, ОХ, ХИ, ХТХ, ЗХ, ХТМ)

15:30-18:00 Сесија 6
Председавајући: Јована Француз

15:30-15:45
УС-4 Љиљана Корачак, Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
Синтеза нових деривата артемизинина са антитуморском активношћу на резистентне ћелије рака

15:45-16:00
УС-5 Сања Ђокић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Нови аналози (+)-протулактона А и 7-epi-(+)-гониофуфурона

16:00-16:15
УС-6 Павле Стојковић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Синтеза и цитотоксичност нових деривата склареола

16:15-16:30
УС-7 Ивана Ковачевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Цитотоксичност и SAR анализа нових аналога клеистанолата

16:30-16:45
УС-8 Слађана Ђорђевић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
Цилиндрична ароматичност у фероцену и његовим аналозима

16:45-17:00
УС-9 Весна Деспотовић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Ефикасност фотокаталитичке разградње одабраних хербицида у присуству зелених ZnO наночестица

17:00-17:15
УС-10 Душан Маленов, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Интеракције јона са ароматичним лигандима у (полу)сендвич-једињењима: нове врсте π-система за препознавање јона

17:15-17:30
УС-11 Марија Милошевић, Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет
Третман натријум-алгинатом као начин да се побољшају сорпциона својства сирове тканине јуте

17:30-17:45
УС-12 Јасмина Анојчић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Развој волтаметријске методе за одређивање авобензона у узорку базенске воде

17:45-18:00
УС-13 Бранко Кордић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Карактеризација пост-модификованих метало-органских умрежених структура са Шифовом базом сорпцијом гасова и испитивање њихове стабилности у води

18:00-18:15 Додела награда и свечано затварање Саветовања СХД

Пленарна предавања

Нивес Галић

Природно-математички факултет, Универзитет у Загребу, Хрватска

„Супрамолекулски комплекси лека и циклодекстрина повећане функционалности“

Области научно-истраживачког рада: Структурна анализа, хемија раствора, супрамолекулска хемија, инклузиони комплекси, продукти деградације, развој метода. Експерименталне методе: UV-Vis спектрометрија, IR спектроскопија, спектрофлуориметрија, течна хроматографија, масена спектрометрија.

Јадранка Блажевска Гилев

Технолошко металуршки факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Технолошко-металуршки факултет, Скопље, Северна Македонија

„Аблативно наношење полимерних композита индуковано ИЦ ласером“

Области научно-истраживачког рада: ласерска аблација полимера, модификација полимера и композита заснованих на полимерима, хемија полимера, хемија полимера индукована ласером.

Ержебет Мерњак (мађ. Erzsébet Mernyák)

Факултет за природне науке и информатику, Универзитет у Сегедину, Мађарска

„Модерни хемијски и биохемијски приступи за идентификацију стероидних агенаса са антиканцерским деловањем и способношћу превазилажења отпорности на лекове.“

Области научно-истраживачког рада: Органска синтеза, медицинска хемија, модификација структуре стероидних једињења, синтеза 13α-естронских деривата

Анита Босак

Институт за медицинска истраживања и медицину рада, Загреб, Хрватска

„Инхибитори холинестераза као лекови за Алцхајмерову болест“

Области научно-истраживачког рада: кинетика ензима холинестераза у интеракцији са различитим естерификованим и реверзибилним инхибиторима, селективношћу и стереоселективношћу инхибиције холинестеразе; развој спојева који делују као вишециљни лиганди који могу истовремено деловати на више специфичних мета укључених у патологију Алцхајмерове болести.

Предавања по позиву

Славко Раденковић

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

„Нови изазови у модерној теорији хемијске везе“

Области научно-истраживачког рада: Развој и примена метода за рачунање и анализу магнетно индукованих струја у молекулима, примена савремених метода валентне везе у проучавању природе хемијског везивања, као и истраживање у области хемијске теорије графова.

Милица Ранчић

Шумарски факултет, Универзитет у Београду

„Биополимери из обновљивих извора – хемијска модификација и примена“

Области научно-истраживачког рада: Органска хемија; хемија хетероцикличних једињења; проучавање синтезе, структуре и биолошке активности органских молекула; нанотехнологија – изоловање и хемијска модификација наноцелулозе, као и добијање, карактеризација и примена нанокомпозита на бази наноцелулозе.

Борис Поповић

Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду

„Природне еутектичке смеше – растварачи будућности“

Области научно-истраживачког рада: Природне еутектичке смеше и формулације на бази ових растварача (NADES, APIDES, THEDES), Наноформулације, Системи за доставу фармацеутика, Биодоступност, Нутрацеутици и функционална храна, Зелена хемија.

Предавања добитника медаље СХД за прегалаштво и успех у науци

Карла Илић Ђурђић

Хемијски факултет, Универзитет у Београду

„Нови стандард за високоефикасну претрагу биокатализатора: унапређење термалне стабилиности липазе“

Области научно-истраживачког рада: Биокатализатори, цитометрија, еволуција ензима, библиотеке гена, микрофлуидика, ензимска деградација ПЕТ-а.

Scroll to Top