Sekcija za keramiku

Godina osnivanja: 1964.
Predsednik: Dr Đorđe Veljović, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Sekretar: Dr Lidija Radovanović, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Članovi Sekcije za keramiku Srpskog hemijskog društva bave se keramičkim materijalima dobijenim kako konvencionalnim, tako i savremenim metodama, kao i novim hibridnim materijalima na keramičkoj osnovi, ali i kompozitima sa učešćem keramičke faze na metalnim, staklenim ili polimernim osnovama. Značajne aspekte predstavljaju sinteza, svojstva i karakterizacija novih multifunkcionalnih keramičkih materijala za primenu u različitim oblastima industrije, elektronici, informacionim tehnologijama, medicini, farmaciji, zaštiti životne sredine, ali i osnovna teorijska istraživanja, projektovanje i modelovanje novih keramičkih materijala i procesa koji vode ka njihovom dobijanju. Istraživanja članova Sekcije za keramiku pripadaju sledećim oblastima:

  • oksidna keramika,
  • neoksidna keramika,
  • biokeramika,
  • elektrokeramika,
  • tradicionalna keramika,
  • nanostrukturna keramika,
  • kompozitni materijali na keramičkoj osnovi ili sa učešćem keramičke faze,
  • kompjuterski proračuni i modelovanje keramičkih materijala, itd.

Rezultati istraživanja iz navedenih oblasti saopšteni su i nagrađivani na velikom broju renomiranih međunarodnih i nacionalnih konferencija, a stalno usavršavanje članova Sekcije postiže se studijskim posetama i obukama na istaknutim univerzitetima i institutima u Evropi i svetu.

Izveštaj o radu za 2022. godinu
Scroll to Top