Sekcija za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila

Godina osnivanja: 1965.
Predsednik: Dr Snežana Stanković, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Sekretar: Dr Darka Marković, Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Sekcija za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila pokriva oblast tekstilne tehnologije i inženjerstva, uz multidisciplinaran pristup istraživanjima u cilju razvoja novih materijala i tehnologija. Istraživanja obuhvataju primenu nanotehnologija za dobijanje novih vlaknastih materijala (bakterijska i nanofibrilisana celuloza), i tekstilnih proizvoda sa nanočesticama Ag i Cu sintetisanim prema principima zelene hemije. Razvoj specijalnih tekstilnih materijala realizuje se primenom nanotehnologije (samočisteći i UV zaštitni tekstil), plazma tehnologije (poboljšanje akustičnih svojstava, poboljšanje efekata bojenja i štampanja) i drugih specifičnih tretmana, kao što je antimikrobna obrada. Na bazi koncepta održivog razvoja i cirkularne ekonomije, radi se na razvoju čistije proizvodnje tekstilnih materijala, kao i upotrebi tekstilnog otpada kao resursa za proizvodnju celuloznih vlakana i filmova i recikliranih materijala za sorpciju zagađujućih materija iz vode. Savremeni trendovi u oblasti odevnog tekstila nametnuli su potrebu istraživanja u oblasti kvaliteta tekstilnih materijala i komfora materijala i odeće. Istraživanja takođe obuhvataju oblast inženjerskog dizajna, kako konvencionalnih 2D tekstilnih materijala, tako i 3D materijala specijalne namene.

Izveštaj o radu za 2022. godinu
Scroll to Top