Sekcija za hemiju životne sredine

Godina osnivanja: 1982.
Predsednik: Dr Vladimir Beškoski, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Potpredsednik: Dr Maja Turk Sekulić, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka
Potpredsednik: Dr Ivana Ivančev-Tumbas, Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet
Potpredsednik: Dr Ilija Brčeski, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Sekretari: Dr Sanja Živković, Univerzitet u Beogradu – Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Koordinator za promociju sekcije: Dr Konstantin Ilijević, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Pomoćnik koordinatora: Slađana Savić, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Pomoćnik koordinatora: Dr Aleksandra Tubić, Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet

Sekciju za hemiju životne sredine, koja danas broji više od 100 članova, osnovao je 1982. godine profesor Petar Pfendt koji je bio prvi predsednik Sekcije, koga je nasledio profesor Dragan Veselinović sve do 2005. godine. Predsedničku funkciju je preuzeo profesor Branimir Jovančićević 2006. godine do 2009, kada ga je nasledio dr Bojan Radak 2010. do 2019. godine. Predsednik Sekcije za hemiju životne sredine od 2020. godine je profesor Vladimir P. Beškoski. Danas je sekcija mreža naučnika svih univerziteta u Srbiji koji intenzivno razmenjuju informacije između sebe, ali i sa širom javnošću. Sekcija ima svoje delegate u ACE, EuChemS DCE, SETAC i IUPAC (hemija i životna sredina) divizijama. Pored toga, Sekcija neguje komunikaciju sa nadležnim regionalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama u oblasti zaštite životne sredine.

Sekcija je od 1985. godine organizator Simpozijuma HEMIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE. Ustanovljen je kao nacionalni skup sa mogućnošću učešća naučnika iz inostranstva. Do sada je održano jedanaest skupova u Beogradu (1985. god.), Vrnjačkoj Banji (1993. 1995. i 1998. god.), Zrenjaninu (2001. god.), Kruševcu (2003. i 2018. god.), Tari (2008. god.), Vršcu (2013. god.), Paliću (2015. god.) i Kladovu (2023. god.). Tokom svih ovih godina, suočavajući se sa raznim izazovima, Simpozijum je menjao nazive, ali je uspeo da očuva kvalitet i unapredi svoj značaj za naučnu zajednicu i društvo u celini. Istraživači, naučnici i stručnjaci koji se bave različitim aspektima hemije životne sredine prepoznali su mogućnosti koje Simpozijum pruža kao jedinstvena platforma za razmenu ideja, najnovijih naučnih dostignuća i tehnoloških inovacija. To je rezultiralo sve većim brojem učesnika tokom godina.

Pored toga, članovi Sekcije posvećeni su promociji nauke i odgovorni su urednici Sekcije za hemiju životne sredine izdanja JSCS. Do danas, Sekcija je organizovala više okruglih stolova na kojima su učestvovali međunarodno priznati naučnici širom sveta, mnoga predavanja domaćih i stranih stručnjaka i radionice. Povodom Jubileja 125 godina SHD i 40 godina sekcije njeni članovi su održali četrnaest javnih predavanja o sopstvenim istraživanjima i nekim od najvažnijih izazova sa ciljem da se pokaže sadašnja uloga i potencijal Hemije životne sredine u društvu. Glavne oblasti istraživanja koje se neguju u okviru sekcije su: analiza, sudbina i ponašanje zagađujućih supstanci u životnoj sredini, remedijacija zagađenih lokaliteta, integracija zelene hemije i tehnologije u zaštitu životne sredine, procena rizika, prevencija zagađenja, regulativa i mišljenje javnosti u oblasti zaštite životne sredine, hemija životne sredine u različitim obrazovnim programima i unapređeni tretmani otpadnih tokova i nove zelene tehnologije.

Izveštaj o radu za 2023. godinu
Scroll to Top