Kosovo i Metohija

Presednik: Dr Ružica Micić
Sekretar: Dr Bojana Laban

U okviru naučno istraživačkog rada podružnice za Kosovo i Metohiju radi se na sintezi novih derivata različitih klasa organskih jedinjenja i ispitivanju njihovih fizioloških aktivnosti; potpuna spektralna karakterizacija, spektroskopskim i spektrometrijskim metodama, kao i kristalografska analiza sintetisanih jedinjenja, sa ciljem utvrđivanja odnosa između strukture i fiziološkog delovanja, radi sinteze novih, aktivnijih proizvoda.

Oblast istraživanja predstavlja optimizacija i validacija savremenih tandem separacionih i analitičkih metoda (GC/MS) i (GC/MS/MS), (LC/MS/MS), (HPLC/MS) i njihova primena u određivanju različitih supstanci (pesticida, metalnih jona, anjona, lekova, novosintetisanih psihoaktivnih supstanci (NPSs) radionuklida, antoksidanasa i dr. u složenim realnim matriksima-farmaceutski preparati, hrana, vino, uzorci životne sredine; statistička korelacija primenom PCAs i klaster analiza. Analitička primena oscilatornih reakcija, razvoj i validacija osetljivih kinetičkih perturbacionih analitičkih metoda za kvantitativno određivanje različitih supstanci u uzorcima hrane, lekova, itd. Dizajn i  primena dopovanih fosfat volframovih bronzi.

Primena ugljeničnih materijala uz modifikatore za konstrukciju elektrohemijskih senzora. Kreiranje i primena novih ugljeničnih materijala i MOF-ova.

Ispitivanje biološke i fitohemijske aktivnosti aktivnih komponenti, određivanje polifenolnog profila, endemskih biljaka sa karakrterisničnih geografskih područja primenom tandem HPLC/UV/Vis metode. Određivanje sadržaja makro i mikroelemenata u uzorcima biljnih čajeva metodom (ICP – OES) sa ciljem da se dobije uvid u mineralni status, a samim tim i u bezbednost lekovitih biljaka.

Istraživanja iz oblasti struktuiranja polimernih nanokompozita i funkcionalnih materijala primenom različitih prekursora kroz realizaciju više različitih faza i aktivnosti na Odseku za hemiju. Radi se na ispitivanju svojstava hibridnih polimernih materijala za specifične primene i određivanje uticaja različitih tipova punila i aditiva i efekata γ-zračenja na svojstva polimernih kompozita u cilju dobijanja materijala željenih svojstava kao i na primeni podesnih senzorskih materijala i polimera sa odgovarajućim ulogama, bilo kao materijala za konstrukciju samog receptora ili materijala za imobilizaciju hemijske vrste koja je odgovorna za prepoznavanje analita. Ovi novi elektrodni/modifikatorski materijali biće primenjeni u svrhu jednostavnog, efektivnog, pouzdanog, osetljivog i selektivnog određivanja bio- i industrijskih jedinjenja, medikamenata i zagađivača životne sredine u realnim uzorcima uz što manju predhodnu pripremu uzoraka.

Istraživanja tehnoloških postupaka tretmana zagađivača organskog, neorganskog i biološkog porekla, koji su često prisutni u industrijskim i komunalnim otpadnim vodama, primenom direktne elektrohemijske sinteze rastvora ferata (VI) u prenosnom uređaju za elektrohemijsku sintezu ferata(VI) na mestu primene, kao i direktnom elektrohemijskom sintezom Fe(VI) jedinjenja na boriranoj dijamantskoj lektrodi.

Sinteza i karakterizacija kompleksnih jedinjenja i metalnih nanočestica sa ciljanim osobinama u vodenom rastvoru, kao i kinetičko ispitivanje formiranja i karakterizacija agregata organskih molekula na površini kompleksnih jedinjenja i nanočestica metala kako bi se dobio bolji uvid za potencijalnu upotrebu ovih sistema u različitim oblastima kao što su nelinearna optika, biosenzori, farmaceutska industrija i medicina.

Izveštaj o radu za 2022. godinu
Scroll to Top