petak 22 jun 2018
  • 55. саветовање СХД 55th Meeting of SCS
  • 8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine 8th Symposium Chemistry and Environmental protection
  • Српско хемијско друштво Serbian Chemical Society
  • Оснивачи СХД Founders of the Society
  • Музеј хемије Museum of Chemistry