Friday 12 August 2022

MajaRadetic150Др Маја Радетић је редовни професор на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду.  Дипломирала је на Катедри за хемијско инжењерство, а магистрирала и докторирала на Катедри за текстилно инжењерство Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. Као ДААД стипендиста боравила је на Немачком институту за вуну у Ахену у периоду јул-децембар 2001. године. 2011. године је предавала курс на докторским студијама на Катедри за материјале, текстил и хемијско инжењерство Универзитета у Генту у Белгији. Област научног истраживања је модификовање површине текстилних материјала. Представник је Универзитета у Београду у европском удружењу AUTEX (Association of Universities for Textiles). Била је председница Секције за хемију и технологију влакана и текстила Српског хемијског друштва.

 

Dr Maja Radetić is a full professor at the Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade. She received her BSc from the Chemical Engineering Department and MSc and PhD from the Textile Engineering Department of the Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade. As a DAAD scholarship holder she spent six months at Deutsches Wollforschungs Institut (DWI) in Aachen, Germany in 2001. She taught graduate course at the Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering at Ghent University, Belgium in 2011. Her research area is modification of textile surfaces. She is a representative of the University of Belgrade in European association AUTEX (Association of Universities for Textiles). She was a president of the Division of Textile Chemistry and Technology of the Serbian Chemical Society.

jordan Sneakers | シューズ

Вести : : News