Sunday 2 October 2022

Clip 2

Prof. Dr Vesna Mišković-Stanković, President (2017-), Vice-President (2016-2018), Meritorious member (2010), Board member (2008-) and member of Presidency (2008-) of the Serbian Chemical Society.

She is Professor at the Department of Physical Chemistry and Electrochemistry, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia from 2002, and Visiting professor at Kyung Hee University, Seoul, South Korea, from 2013. She obtained her BSc, MSc and PhD degree in Chemical engineering from Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia, in 1981, 1984 and 1990, respectively. She got a fellowship at University of Trento, Italy, in 1992. and 1993. She has been Visiting Professor at the University of Trento, Italy (1995), Ohio University, USA (2009-2011), Laval University, Quebec, Canada (2011), Shandong University, Jinan, China (2009, 2014) and Kyung Hee University, Seoul, South Korea (2013, 2015-2018). Her teaching activity includes Physical Chemistry, Non-Metallic Coatings, Protective Coatings and Electrochemical Synthesis of Polymer and Bioceramic coatings, while research interest refers to electrochemistry, electrodeposition, electrosynthesis, corrosion and metal surface modification, coatings, biomaterials, composites.

Prof. Mišković-Stanković published 1 monograph, 8 chapters in international monographs, 126 scientific papers in the leading international and 38 in the national journals, 39 invited lectures, 258 conference papers (164 international and 94 national), 3 patents, 2 prototypes, 2 technical solutions, 7 textbooks, and was leading/participating at 23 scientific projects. She was cited 1750 times, h index  25 (according SCOPUS), i.e. 2401 times, h index 28 (according Google scholar). She serves as the Reviewer in 26 leading international journals.

Prof. Mišković-Stanković is a member of The International Society of Electrochemistry, The American Electrochemical Society, European Federation for Corrosion. She is Associate Member and National representative in the IUPAC Division Committe of Physical and Biophysical Chemistry, National representative in the EuCheMS Division of Electrochemistry, Deputy Secretary of the Technical Sciences Division of the Serbian Scientific Society. She was a chair/member of Scientific and Organizing Committees of numerous international and national Meetings.  

Giftofvision - Sneakers search engine | Nike Air Max 270

ClipПроф. др Игор Опсеница је дипломирао и магистрирао на Катедри за органску хемију Хемијског факултета Универзитета у Београду. Докторску дисертацију, на истом факултету одбранио 2011. године. У периоду од априла 2011. године до априла 2012. године боравио је на Универзитету у Питсбургу, САД, у истраживачкој групи професора Pitera Wipfa, на постдокторским студијама. Тренутно је запослен на Хемијском факултету, Универзитета у Београду у звању ванредног професора. Област научног истраживања је органска хемија и медицинска хемија, односно хемија хетероцикличних једињења. Игор Опсеница је члан Српског хемијског друштва од 2003. године. Учествовао је у оснивању Клуба младих хемичара Србије.

 

Prof. Dr Igor Opsenica is a associate professor of chemistry at the Faculty of Chemistry, University of Belgrade. He received his BSc, MSc and PhD in chemistry at the Faculty of Chemistry, University of Belgrade. After postdoctoral work at the University of Pittsburgh (Prof. Peter Wipf) he joined the academic staff of the Faculty of Chemistry, University of Belgrade. His research interests lie at the interface between organic and medicinal chemistry, in particular in the chemistry of heterocyclic compounds. He has been a member of the Serbian Chemical Society since 2003. He was a Founding Board Member of the Serbian Young Chemists' Club.

Authentic Sneakers | New Balance 327 WOMENS Moonbeam/Outerspace - Afterpay Available

MajaRadetic150Др Маја Радетић је редовни професор на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду.  Дипломирала је на Катедри за хемијско инжењерство, а магистрирала и докторирала на Катедри за текстилно инжењерство Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. Као ДААД стипендиста боравила је на Немачком институту за вуну у Ахену у периоду јул-децембар 2001. године. 2011. године је предавала курс на докторским студијама на Катедри за материјале, текстил и хемијско инжењерство Универзитета у Генту у Белгији. Област научног истраживања је модификовање површине текстилних материјала. Представник је Универзитета у Београду у европском удружењу AUTEX (Association of Universities for Textiles). Била је председница Секције за хемију и технологију влакана и текстила Српског хемијског друштва.

 

Dr Maja Radetić is a full professor at the Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade. She received her BSc from the Chemical Engineering Department and MSc and PhD from the Textile Engineering Department of the Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade. As a DAAD scholarship holder she spent six months at Deutsches Wollforschungs Institut (DWI) in Aachen, Germany in 2001. She taught graduate course at the Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering at Ghent University, Belgium in 2011. Her research area is modification of textile surfaces. She is a representative of the University of Belgrade in European association AUTEX (Association of Universities for Textiles). She was a president of the Division of Textile Chemistry and Technology of the Serbian Chemical Society.

jordan Sneakers | シューズ

JelenaTrifkovicДр Јелена Трифковић је дипломирала, магистрирала и докторирала на Катедри за аналитичку хемију Хемијског факултета Универзитет у Београду. Током постдокторског усавршавања боравила је у Лабораторији за прехрамбену хемију, Националног хемијског института у Љубљани, Словенија. Тренутно је запослена на Хемијском факултету, Универзитета у Београду у звању ванредног професора. У оквиру научно-истраживачког рада бави се развојем и применом нових аналитичких (хроматографских) метода за одређивање садржаја биоактивних компонената у храни, као и применом статистичких (хемометријских) метода у аналитичкој хемији. Аутор је 1 универзитетског уџбеника, 2 поглавља у књизи и 55 научних радова у међународним часописима (сви са SCI  листе). Јелена Трифковић је члан Српског хемијског друштва од 2003. године, била је Секретар Секције за молекуларне науке о храни у периоду 2015-2018. Ангажована је у Центру изузетних вредности за молекуларне науке о храни при Хемијском факултету Универзитета у Београду, у оквиру тима за аналитику хране, и као руководилац за квалитет лабораторије за испитивање аутентичности хране, Иновационог центра Хемијског факултета у Београду.

 

Dr. Jelena Trifković is an Associate professor at the Department of Analytical Chemistry, University of Belgrade - Faculty of Chemistry. She received her BSc, MSc and PhD in chemistry at the Faculty of Chemistry, University of Belgrade and performed postdoctoral training at the Laboratory for Food Chemistry, National Institute of Chemistry, Slovenia. Her research area is development of new analytical (chromatographic) methods for determination of bioactive compounds in food, and application of statistical (chemometrics) methods in analytical chemistry. Until now, she is the author of one university textbook, two book chapter and 55 peer-reviewed articles (all from SCI list). She has been a member of the Serbian Chemical Society since 2003, while being a Secretary of Molecular Food Sciences Section during period 2015-2018. She is a member of the Center of Excellence for Molecular Food Sciences at University of Belgrade - Faculty of Chemistry, and also a quality manager in accredited laboratory of Innovation center of the Faculty of Chemistry, food authentication laboratory.

Nike air jordan Sneakers | nike sb gato white gold ring enhancers

Melina150Прoф. др Meлинa Кaлaгaсидис Крушић je диплoмирaлa и мaгистрирaлa нa Кaтeдри зa Oргaнску хeмиjску тeхнoлoгиjу Teхнoлoшкo-мeтaлуршкoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. Докторску дисертацију на истом Факултету одбранила је 2006. године. Дoбитник je Meдaљe Српскoг хeмиjскoг друштвa зa прeгaлaштвo и успeх у нaуци зa 2007.гoдину. Билa je гoстуjући прoфeсoр (2011-2013) нa Meтaлуршкo-тeхнoлoшком фaкултeту, Унивeрзитeт Црнe Гoрe. Oблaст научног истрaживaњa: пoлимeрни мaтeриjaли и кoмпoзити зa примeну у зaштити живoтнe срeдинe, индустриjи хрaнe и aмбaлaжe, мeдицини и фaрмaциjи. Ангажована је у Центру изузетних вредности при Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, у оквиру групе за полимерне материјале. Била је секретар Секције за хемију и технологију макромолекула СХД (2004-2012); секретар СХД (2016-2020); од 2019. је национални представник за полимерну дивизију у оквиру IUPAC.

 

Prof. Dr. Меlinа Kаlаgаsidis Krušić, received her BSc, MSc and PhD degrees at the Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade. She was awarded by Medal of the Serbian Chemical Society for Success and Dedication in Science (2007). She was a visiting professor at Faculty of Metallurgy and Technology, University of Montenegro (2011-2013). Research area: polymeric materials and composites for application in environmental protection, food and packaging industry, medicine, and pharmacy. She is a member of the Center of Excellence of the Faculty of Technology and Metallurgy - University of Belgrade. Melina was a secretary of the Section of Chemistry and Technology of Macromolecules of the Serbian Chemical Society (2004-2012), Society Secretary (2016-2020); currently she is a national representative in Polymer Division of IUPAC.

Sports Shoes | Nike

Вести : : News