Sunday 2 October 2022

Elektrohemijska sekcija Srpskog hemijskog društva

Vas poziva na predavanje

Why Should We Teach and Learn Corrosion?

Alec Groysman, Technion, The Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

Predavanje će biti održano
13. septembra u 12.00 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, Karnegijeva 4/III

preuzmite Apstrakt i Biografiju predavača kao pdf dokument

Apstrakt predavanja

The aim of this lecture is to show attractive, fascinating, and amusing faces of subject of corrosion.

Corrosion subject has entered as a part of required course of program in chemical education at many schools, as a part of voluntary subject of program in materials science, chemical and mechanical engineering, and chemistry in some colleges and universities.

During the long teaching of the subject of corrosion in universities and colleges, I came across astounding situations in which scientists and engineers called the same things by different names or used wrongly and confused some designations and definitions in corrosion science and engineering, and electrochemistry. I will clear up some terminology confusion.

Technological processes with participation of flammable, explosive and toxic substances at chemical and metallurgical plants proceed in metallic equipment. The contact of chemicals and metals represents a great corrosion risk and danger for people and the environment. Smooth operation can be carried out when there are equipment functions without failures. Only knowing causes of corrosion, its mechanism, corrosion control measures, methods of corrosion monitoring, and principles of chemical cleaning of equipment, engineers can manage chemical processes with low risk of corrosion failures.

Corrosion, as any subject in our diverse and contradictory world, has two sides to a coin, as the two-faced Janus, deteriorative and beneficial faces, and we have to distinguish between them.

Such unexpected approach to corrosion phenomena helps in teaching and education of the subject of corrosion and makes it attractive for new generations of students, young engineers and scientists. The common denominator in this approach, teaching and learning the subject of corrosion is beauty. My experience is summarized in the book “Corrosion for Everybody”, two other books published by Springer, and the last book in Hebrew published in Israel in 2022.


Biografija predavača

AGDr. Alec Groysman graduated from the Chemico-Technological University named after Mendeleev in Moscow. He received his Ph.D. in physical chemistry and corrosion. He has experience in corrosion, corrosion control and corrosion monitoring from 1976 in the oil refining, oil and gas, petrochemical, and chemical industry and teaching the subject of corrosion.
He has lived in Israel since 1990. He worked for 22 years for oil refinery Haifa and at the same time taught corrosion science and technology in universities (Technion, Haifa; Bar-Ilan University, Tel Aviv, Ariel University) and College of Engineering (Karmiel, Israel). He is an Honor President of Israeli Association of Chemical Engineers and Chemists.
He deals with kinetics and thermodynamics of corrosion processes, on-line corrosion monitoring, choice and use of corrosion inhibitors, coating systems, selection of appropriate alloys for corrosive service, failure analysis, corrosion management, and assessment of corrosion risk.
He has special interests in corrosion education and in searching for relationships between corrosion, art, history, and philosophy.
His first book “Corrosion for Everybody” published by Springer in 2010 received the innovation award winner of Materials Performance Readers` choice in 2012 year in the USA.
His second book “Corrosion in Systems for Transportation and Storage of Petroleum Products and Biofuels” was published by Springer in 2014.
His third book "Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry" came to life by Springer in 2016.  
He is an author of five chapters about corrosion monitoring and corrosion control in five books.
He is a lecturer of the courses “Materials and Standards in Oil and Gas Engineering” and “Corrosion and Corrosion Control” in the Technion (Israel Institute of Technology), Haifa, Israel.
He was a visiting Erskine Fellow and taught “Corrosion of Engineering Materials” at Mechanical Engineering and Chemical Engineering Departments at the University of Canterbury, Christchurch, New Zealand in 2017.
He was a visiting lecturer, delivering the course “Corrosion of Construction Materials” at Civil Engineering Institute, Department of Construction of Unique Buildings and Structures, and the course “Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry”, St. Petersburg State Polytechnic University named after Peter the Great, Russia, May 2019.He was a
visiting lecturer, delivering the course “Corrosion of Pipelines”, Materials Engineering Department, University of British Columbia, Pipeline Integrity Institute, Vancouver, Canada, September 2019.
He is a lecturer of on-line corrosion courses in Israel, Canada, Russia, and Kazakhstan.
He wrote the first text-book “Corrosion: Monitoring, Control, and Prevention” in Hebrew in 2022.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Website: www.groysmanalec.com


 

У оквиру инаугурационих предавања нових чланова Научног друштва Србије,
два члана Српског хемијског друштва ће одржати своја предавања у
Малој сали Коларчеве задужбине:

Проф. др Мирјана Кијевчанин
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
GREEN MEETS GREEN - ЗНАЧАЈ ТЕРМОДИНАМИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗЕЛЕНИХ РАСТВАРАЧА И БИОГОРИВА ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ПРИМЕНУ
5. априла 2022. године у 18 часова

Извод предавања
Развој технолошких процеса у савременим индустријским постројењима условио је значајно повећање потрошње енергената. Са друге стране, на стање животне средине највише утичу управо индустријски и енергетски сектор. Имајући ово у виду, један од трендова је подржавање истраживања везаних за зелене раствараче, као и примену обновљивих извора енергије. Циљ је пронаћи обновљиве, нетоксичне, биоразградиве, еколошки прихватљиве замене за фосилна горива и оптимизовати њихову употребу. У оквиру предавања биће приказана истраживања везана за различите зелене раствараче, као што су на пример јонске течности (које су показале велики потенцијал у апсорпцији CO2 и других GHG емисија из ваздуха или издувних/отпадних гасова), еутектички растварачи (deep eutectic solvents), али и истраживања везана за биогорива (као што су биодизели или терпени) и флуида који се користе за побољшање њихових термодинамичких, транспотрних и термичких својстава.

Проф. др Јелена Бајат
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

ЗАШТИТНЕ ПРЕВЛАКЕ СА ЕФЕКТОМ САМОЗАЛЕЧЕЊА СУПСТРАТА – ФЕНОМЕНИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
12. априла 2022. године у 18 часова

Извод предавања
Корозија је неповратан процес пропадања материјала и њој подлежу сви материјали, различитим брзинама, а најчешће метали. Многи широко коришћени инхибитори корозије због токсичности и канцерогеног дејства морају да се замене еколошки прихватљивим супстанцама, што је подстакло истраживања широм света и развој нових материјала са високим степеном заштите. Једна од ефикасних супстанци у заштити од корозије је церијум, који се може применити као самостални инхибитор или у разним врстама превлака. Кроз предавање ће бити приказани механизми заштите алуминијума сол-гел превлаком церијум-оксида, као и челика применом композитне превлаке на бази легуре цинка и церијум-оксида добијене електрохемијским таложењем. Да би се расветлио механизам заштите ова два метална супстрата потребно је применити технике велике осетљивости, којима је могуће анализирати феномене који се одигравају на локалном нивоу. 


2022 03 30 09 49 14 959

Sekcija za hemiju i tehnologiju makromolekula Srpskog hemijskog društva

organizuje predavanje

Mesoporous nanoparticles for photodynamic therapy,
drug and gene delivery, and heavy metal removal

koje će održati

Dr Jean-Olivier Durand

Institut Charles Gerhardt Montpellier, University of Montpellier, CNRS, France

9. septembar 2021. godine u 10.00 časova, Svečana sala TMF, Karnegijeva 4, III sprat


1507759166 DrJeanOlivierDurandDr Jean-Olivier Durand graduated from the Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris in 1990 and obtained his PhD in organic chemistry with Prof. J. P. Genêt in 1993. He spent a 20 month post-doctoral position with Prof. W. Oppolzer at the University of Geneva (Switzerland). After two other post-doctoral studies in Rennes (Prof. M. Le Corre) and Paris (Dr M. Larchevêque), he was appointed as a CNRS researcher in 1996 at the Laboratoire de Chimie Moléculaire et Organisation du Solide, Institut Charles Gerhardt Montpellier and is now research director at CNRS since 2012. He is co-founder of Start-Up NanoMedSyn. His research interests include the development of mesoporous nanoparticles (silica and silicon-based) for theranostic applications, photodynamic therapy and drug delivery. He particularly studied two-photon light-triggered systems. He is co-author of 133 publications and 14 patents.


 

 

Elektrohemijska sekcija Srpskog hemijskog društva
organizuje online predavanje pod naslovom:

Prezentacija naučnih rezultata, pisanje i recenziranje naučnog rada
Neophodne akademske veštine

predavač dr Aleksandar Dekanski
naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnilogiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu

SREDA 23. februar 2022. u 12.00 h - ZOOM platforma, registracija nije potrebna
Link za prisup: https://zoom.us/j/93895302306
Meeting ID: 938 9530 2306


Apstrakt i kratka biografija predavača

preuzmite pdf verziju

Prezentacija naučnih rezultata, pisanje i recenziranje naučnog rada
Neophodne akademske veštine

 
Dodiplomske, pa i master i doktorske studije, posebno u našoj zemlji, ne pružaju dovoljnu, često nikakvu mogućnost da se savladaju neke od bitnih akademskih veština. Među najvažnijim od tih veština su prezentacija naučnih rezultata i, pisanje i recenziranje naučnih radova. Dok se savlađivanje veštine pisanja naučnih publikacija ponekada nalazi u programima poslediplomskih studija (najčešće u okviru kurseva ovladavanja metodima naučno-istraživačkog rada), sticanju veština recenziranja naučnih radova i projekata veoma, veoma retko se posvećuje pažnja. To potvrđuju i podaci anketiranja skoro 500 mladih istraživača iz svih oblasti nauke u našoj zemlji, u kojima više od 90 % anketiranih navodi da nema dovoljno znanja o tim veštinama i smatra da bi njihovo sticanje moralo biti deo master i/ili doktorskih studija.

Ovo predavanje namenjeno je pre svega mladim istraživačima, ali i svima koji žele da osveže ili dopune svoja znanja o ovim veštinama. Predavač će pored prikaza najvažnijih principa i pravila, na osnovu dugogodišnjeg iskustva stečenog radom u uređivačkim odborima nekoliko naučnih časopisa i uređivanja velikog broja zbornika radova, ukazati na najčešće greške i propuste, i dati korisne savete, pre svega za unapređenje veština pisanja i recenziranja radova. Neće biti zanemarene ni usmene i posterske prezentacije rezultata naučnih istraživanja.

Deo predavanja biće posvećen etičkim normama, vrednovanju i prepoznavanju značaja recenziranja, a u okviru toga biće kratko predstavljene i neke WEB platforme namenjene recenzentima i njihovoj vidljivosti u svetu nauke.

Predavanje će biti podeljeno u dva dela u trajanju od po oko 35-40 minuta, sa desetominutnom pauzom.

Snimak celokupnog predavanja dostupan je OVDE

:  :  :

AD mojoAleksandar Dekanski je naučni savetnik Centra za elektrohemiju, Instituta za hemiju, tehnologiju u metalurgiju Univerziteta u Beogradu. Pored elektrohemije, poslednjih godina veći deo svoji aktivnosti usmerio je na naučno izdavaštvo, a posebno unapređivanje procesa recenziranja naučnih radova. Bio je član MC COST akcije- PEERE - New Frontiers of Peer Review (2014. – 2018), autor je 14 radova iz oblasti naučnog izdavaštva i recenziranja, predavač u okviru oko 15 seminara i predavanja po pozivu na temu pisanja i recenziranja naučnih radova organizovanih od strane Centra za promociju nauke i univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu, Narodne biblioteke Srbije, Srpskog hemijskog društva, kao i nekoliko pojedinačnih naučnih institucija. Član je uređivačkih odbora 4 međunarodna časopisa, i bio je Gost urednik specijalnog broja časopisa Electrochimica Acta (Electrochemistry towards Excellence, Volume 403, 2022).

Autor je dva poglavlja u monografijama, 117 naučnih i stručnih radova (60 u međunarodnim časopisima), oko 70 saopštenja i bio je urednik 44 zbornika radova. Citiranost po Scopus-u (15. januar 2022.) 1333 (1189 bez autocitata), h-index 18.

 

 

Sekcija za analitičku hemiju Srpskog hemijskog društva

organizuje OnLine predavanje

dr. victoria samanidouDr. Victoria Samanidou, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Sample Preparation going green(er) in food analysis - The paradigm of antibiotics residues

24. novembra u 17:00 časova 

Tema je atraktivna i za druge sekcije, kao što su: Sekcija zelene hemije i Sekcija za molekularnu nauku o hrani, Sekcija za medicinsku hemiju,...
Posle predavanja, biće objavljene aktuelne informacije od značaja za članove Sekcije za analitičku hemiju, kao i srodnih sekcija SHD.

Link za pristup:

https://us02web.zoom.us/j/84285164307?pwd=V3J0YUVLS2Z2TjBEOGxJZDJ6ZUgrUT09

Meeting ID: 842 8516 4307
Passcode: 839698


Abstrakt predavanja i biografija predavača


 Ukoliko ne vidite sadržaj kliknite OVDE

 

Вести : : News