Elektrohemijska sekcija Srpskog hemijskog društva je 30. maja 2018. godine u 14.00 časova, u Svečanoj sali na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu organizovala

SASTANAK

posvećen svom nedavno preminulom članu

profesoru Nedeljku Krstajiću18a NedeljkoLjiljana Krstajic with daughter

Deo zajedničkih istraživanja kroz kratka predavanja izložili su njegovi saradnici:

  • Profesor Velimir Radmilović

  • Dr Maja Obradović
    Uticaj oksidnog nosača nanočestica Pt i PtRu na elektrohemijske reakcije oksidacije metanola i smeše H2/CO u kiseloj sredini (Izvod i biografija predavača)
  • Dr Nevenka Elezović
    Sinteza i karakterizacija nanostrukruiranih katalizatora na nosačima na bazi metalnih oksida za primenu u niskotemperaturnim gorivnim spregovima (Izvod i biografija predavača)

  • Dr Uroš Lačnjevac
    Razvoj novih elektrodnih materijala za reakcije izdvajanja vodonika i kiseonika u okviru projekta OI172054 u periodu od 2011-2017. godine (Izvod i biografija predavača)

WP 20180530 14 04 07 Pro
Profesor Velimir Radmilović

WP 20180530 14 38 38 Pro
Dr Maja Obradović

WP 20180530 14 39 20 Pro
Dr Maja Obradović

WP 20180530 15 03 45 Pro
Dr Nevenka Elezović

WP 20180530 15 16 28 Pro
Dr Uroš Lačnjevac


 

jordan Sneakers | NIKE RUNNING SALE