Friday 30 July 2021

55. Саветовање СХД : : 55th Meeting of SCS

Друштвене активности : : Social Events

sremski karlovci 4926069 petrovaNovi Sad 1templatemo thumb image 9

Излет и заједничка вечера

 ПРИЈАВА за Излет и Зеједничку вечеру

Програмом Саветовања 8. јуна у поподневним часовима је предвиђен Излет за све учеснике, укључујући и Заједничку вечеру. Ради обезбеђивања довољног броја места неопходно је да се сви учесници који желе да пођу на Излет пријаве, најкасније до 4. јуна у 12.00 (подне). ПРИЈАВА се налази на дну ове странице.

Програм Излета је следећи:

  • Полазак за Сремске Карловце, барокни градић на обронцима Фрушке Горе, на десној обали Дунава 

  • Разгледање града у пратњи водича - прича о историји Сремских Карловаца, обилазак града и разгледање најзначајнијих културно-историјских знаменитости града: Патријаршијски двор,Богословија, Богословски семинар, фонтана "Четири лава", Магистрат, Католичка црква

  • Посета Петроварадинској тврђави - панорамска шетња по горњем платоу тврђаве, прича о настанку и историји тврђаве и Петроварадина, упознавање са културно-историјским објектима и институцијама на тврђави, прича о новосадским мостовима 

  • Разгледање старог језгра Новог Сада: Дунавски парк, Змај Јовина улица, Трга Слободе уз информације о најзначајнијим културно-историјским споменицима: Владичански двор, Саборна црква, црква Име Маријино, Градска кућа, Танурџићева палата, хотел Војводина, хотел Мајерових, споменик Светозару Милетићу, Српско народно позориште...

  • Око 20.00 часова Заједничка вечера на салашу Древна у околини Новог Сада, уз тамбураше. 

Излет и Заједничка вечера су укључени у котизацију, детаљније информације о тачној сатници, месту поласка и начину пријаве биће објављене овде након утврђивања коначног програма Саветовања, у другој половини маја. 


Excursion and Common Dinner

On the eighth of June in the afternoon, an Excursion for all participants, including the Common Dinner, is foreseen. 
The Excursion Program is as follows:

  • Departure for Sremski Karlovci, a baroque town on the slopes of Fruska Gora, on the right bank of the Danube.
  • Sightseeing of the city accompanied by a guide - a story about the history of Sremski Karlovci, a tour of the city and sightseeing of the most important cultural and historical sights of the city: Patriarchal Palace, Bogoslovija, Bogoslovski seminar, Four Lions Fountain, Magistrat, Catholic Church.
  • Visit to the Petrovaradin Fortress - a panoramic walk along the upper plateau of the fortress, a story about the origin and history of the fortress and Petrovaradin, as well as about buildings and institutions on the fortress, a story about Novi Sad bridges.
  • Sightseeing of the old center of Novi Sad: the Danube Park, the Zmaj Jova's Street, the Freedom Square, information on the most important cultural and historical monuments: Vladičanski dvor, Saborna crkva, church Ime Marijino, Town House, Tanurdžić Palace, hotel Vojvodina, Majerov hotel, monument to Svetozar Miletić, Serbian National Theater ...
  • Around 8.00 pm - a Common Dinner at the Drevna Ranch in the vicinity of Novi Sad, along with tambourines.

The Excursion and the Common Dinner are included in the Registration fee. More detailed information on the exact timetable, the place of departure and the method of registration will be published here in the second half May.


Пријава за Излет и Заједничку вечеру : : Registration for Excursion and Common Dinner

Adidas shoes | Buy Yeezy Slides 'Core' - Kanye West x Adidas — Ietp