Saturday 3 December 2022

ADapcevic

Др Александра Дапчевић је ванредни професор на Катедри за општу и неорганску хемију Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. На истом факултету дипломирала је на одсеку за Неорганску хемијску технологију - Електрохемијско инжењерство. Диплому мастера из Индустријског инжењерства и технолошких иновација стекла је на Ecole Centrale Paris у Француској. Докторску дисертацију за област хемија и хемијска технологија одбранила је на Технолошко-металуршком факултету 2014. године. Током новембра 2015. године боравила је у Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille, у Француској. Њене области научног истраживања су неорганска хемија, хемија чврстог стања и кристалографија примењене на оксидну електрокерамику. Члан je Српског хемијског друштва од 2001. године, а члан Управног одбора Српског хемијског друштва од 2020. године.

Dr. Aleksandra Dapčević is an associate professor at the Department for General and Inorganic Chemistry, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade. She received her BSc in Inorganic Chemical Technology – Electrochemical Engineering at the Faculty of Technology and Metallurgy, Master in Industrial Engineering and Technological Innovations at the Ecole Centrale Paris, France, and PhD in Chemistry and Chemical Technology at the Faculty of Technology and Metallurgy. In 2015, she spent a month at the Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille, France. Her research areas are: Inorganic Chemistry, Solid State Chemistry and Crystallography applied to the oxide based electroceramics. She has been a member of the Serbian Chemical Society since 2001 and a member of the SCS Steering Committee since 2020.

Вести : : News