55. Саветовање Српског хемијског друштва 

Упутство за ауторе

преузмите Упутство као image001 pdf документ

OnLine формулар за пријаву и слање радова >


Молимо Вас да, уколико пријављени рад проистиче из истраживања на пројекту које финансира Министарство просвете и науке, то обавезно назначите у Кратком изводу и Тексту рада у целини.

1.   Кратак извод (КИ) рада на српском и енглеском језику, написати према следећем упутству

Формат текста:           MS Word 365 и старији (*.docx; *.doc) или Rich text format (*.rtf); Фонт: Calibri

Име документа:        Prezime prvog autora-Prve dve reči naslova rada_KI 
(под првим аутором се подразумева аутор који подноси пријаву)
(нпр: Kiš-Analiza uzoraka_KI.doc -преузмите образац за писање >)

Формат странице:     А4 (210×297 mm), Размак између редова (Line spacing): једноструки (single) Маргине: лева (left) 2.0 cm, десна (right) 6.0 cm, горња (top) 2.0 cm, доња (bottom) 8.0 cm

Наслов: 11 pt., bold, централно равнање (Alignment centered) (не све великим словима)

Празан ред: 10 pt

Име, Средње слово, Презиме аутора: 10 pt., централно равнање (Alignment centered)*,

један аутор мора бити подвучен као аутор који ће презентовати рад

(нпр:Milena M. Milenković, Petаr Petrović*, ...)

Институције: *10 pt., italic, централно равнање (Alignment centered),

Различите адресе аутора означите звездицом, нпр:

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, *IHTM-CEH, Njegoševa 12, Beograd

Празан ред: 10 pt

Текст извода: 10 pt., потпуно равнање (Alignment justified);

Празан ред: 10 pt


Након завршеног извода на српском језику наставити са изводом на енглеском језику који се пише на исти начин као и извод на српском језику. Укупна дужина оба извода заједно, укључујући наслове, имена аутора и имена институција може бити максимално 1 страница и мора се уклопити у горе наведене маргине. Оба извода се шаљу као један документ.

Као опцију, аутори могу доставити и

2.   Текст рада у целини (ТР) обима најмање 4 странице, на енглеском (или српском језику), написан према следећем упутству:

Формат текста:           MS Word 365 и старији (*.docx; *.doc) или Rich text format (*.rtf); Фонт: Calibri

Име документа:        Prezime prvog autora-Prve dve reči naslova rada_TR 
(под првим аутором се подразумева аутор који подноси пријаву)
(нпр:
Kiš-Analiza uzoraka_TR.doc - преузмите образац за писање >)

Формат странице:     А4 (210×297 mm), Размак између редова (Line spacing): једноструки (single)

Маргине:                        лева (left) 2.0 cm, десна (right) 1.5 cm, горња (top) 2.0 cm, доња (bottom) 1.5 cm

Наслов: 12 pt., bold, централно равнање (Alignment centered) (не све великим словима)

Празан ред: 11 pt

Имена аутора: 11 pt., централно равнање (Alignment centered) ,

један аутор мора бити подвучен као аутор који ће презентовати рад

(нпр:Milena M. Milenković, Petаr Petrović*, ...)

Празан ред: 11 pt

Институције: 11 pt., italic, централно равнање (Alignment centered)

Различите адресе аутора означите звездицом, нпр:

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, *IHTM-CEH, Njegoševa 12, Beograd

Празан ред: 11 pt

Текст рада: 11 pt., потпуно равнање (Alignment justified) –Увод, Резултати и дискусија, Закључак

Празан ред: 11 pt

Захвалница: (опција): 11 pt., italic,  потпуно равнање (Alignment justified)

Празан ред: 11 pt

Наслов на српском (односно енглеском, ако је цео рад написан на српском) језику:

12 pt., bold, централно равнање (Alignment centered) (не све великим словима)

Празан ред: 11 pt

Извод рада на српском (односно енглеском, ако је цео рад написан на српском) језику (до ½ странице):

11 pt., italic, потпуно равнање (Alignment justified)

Празан ред: 11 pt

Литература:

11 pt., са редним бројем испред – према упутству за ауторе часописа J. Serb. Chem. Soc: (www.shd.org.rs/JSCS/)

1.A. Autor, B. Autor, Časopis, Vol. (godina) stranica.

Наслови слика:                 11 pt., italic, центрирано испод слике

Наслови табела:              11 pt., italic, центрирано изнад табеле

Референце у тексту:     као и остали текст, superscript1

Слике:                               за цртање слика не користити могућности MS Word-a (Drawing, Text Box...), већ их цртати у посебним графичким програмима и унети (Paste) у текст извода, прихватљиви су формати TIF, GIF, JPG, BMP, WMF i CDR.

* Припадност аутора институцији означавати звездицом, и то: Аутор(и) из прве (једине) институције - без ознаке, аутори из друге институције - једна звездица*, аутори из треће институције - две звездице**, и тако редом.


Преузмите: Образац за писање Кратког извода > : : Образац за писање Рада у целини >
Молимо Вас да их користите при писању рукописа!


Running sports | Nike for Men