image001

46. саветовање Српског хемијског друштва

Коначни списак радова прихваћених за постерску презентацију.

 

Преузмите image001 pdf верзију списка

 

AH – Аналитичка хемија; BT – Боитехнологија; BH – Биохемија; EH – Електрохемија;
ZŽS – Заштита животне средине; K – Керамика; M – Металургија; NS – Наставна секција;
NH – Неорганска хемија; OH – Органска хемија; T – Текстилно инжењерство;
TH – Теоријска хемија; FH – Физичка хемија; HI – Хемијско инжењерство;
HTM – Хемија и технологија макромолекула; HTH – Хемија и технологија хране

ISP – радови младих истраживача из Истраживачке станице Петница

 

RB

Oznaka

Ime i prezime

Institucija

Adresa

Naslov rada /Title

     1.         

AH 01

Marijana

Ačanski

Tehnološki fakultet

Bulevar Cara Lazara 1

Novi Sad

Hromatografija nekih derivata monosaharida

     2.         

AH 02

Marina

Radišić

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Analysis of pesticide residues in fruit juices by MSPD and LC ESI MS/MS techniques

     3.         

AH 03

Rada

Baošić

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

Odnos strukture i retencije kompleksa Co(III) β-diketonato tipa u uslovima hromatografije na tankom sloju poliakrilonitrilnog sorbenta

     4.         

AH 04

Biljana

Stojanović

Galenika a.d.

Batajnicki drum bb

Zemun

HPLC metoda za istovremeno određivanje aktivnih komponenti i njihovih srodnih supstanci u proizvodu Defrinol® forte film tablete

     5.         

AH 05

Slobodanka

Simić

Galenika a.d.

Batajnicki drum bb

Zemun

Rezultati izvan granica specifikacije - faze istrage

     6.         

AH 06

Jelena

Veljković

Galenika a.d.

Batajnicki drum bb

Zemun

HPLC metoda za praćenje stabilnosti estradioldipropionata

     7.         

AH 07

Filip

Andrić

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

LSER model hromatografskog ponašanja nekih 1-aralkil-4-arilpiperazina

     8.         

AH 08

Marija

Vukčević

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Karakterizacija kiseoničnih površinskih grupa različitih karbonskih materijala korišćenjem metoda temperaturno-programirane desorpcije i Bemove titracije

     9.         

AH 09

Teodora

Žujović

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Study on amoxicillin degradation using liquid chromatography-tandem mass spectrometry

   10.         

AH 10

Dragana

Rančić

VMA - Odelenje za toksikološku hemiju

Crnotravska 17

Beograd

ODREĐIVANJE DIAZINONA U PREPARATU SKATOX® METODOM GASNO-MASENE  SPEKTROMETRIJE

   11.         

AH 11

Tatjana

Verbić

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

An Influence of Aryl Group Substitution on Aryldiketo Acids Complexation Ability with Mg2+. UV/VIS and NMR Spectroscopy Study

   12.         

BH 01

Uroš

Anđelković

IHTM- Centar za hemiju

Njegoševa 12

Beograd

Izolovanje i karakterizacija različitih molekulskih formi eksterne invertaze kvasca Saccharomyces cerevisiae

   13.         

BH 02

Ljiljana

Stanojević

Tehnološki fakultet

Bul. Oslobođenja 124

Leskovac

Ekstrakcija i analiza fenolnih jedinjenja Hieracium pilosella L.

   14.         

BH 03

Milan

Nikolić

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

Mesto vezivanja holesterola za humani hemoglobin

   15.         

BH 04

Miloš

Filipović

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

Reakcija Mn(II) pentaaza makrocikličnih mimetika superoksid dismutaze sa NO

   16.         

BH 05

Jan

Miljković

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

Interakcija Mn(II) pentaaza makrocikličnih SOD mimetika sa NO u trombocitima

   17.         

BH 06

Aleksandra

Milovanović

IHTM- Centar za hemiju

Njegoševa 12

Beograd

Termostabilnost hemijski modifikovane invertaze ćelijskog zida kvasca Saccharomyces cerevisiae

   18.         

BH 07

Dragana

Stanić

IHTM - Centar za hemiju

Njegoševa 12

Beograd

Alergenost i imunogenost Art v1, glavnog alergena polena Artemisia vulgaris, modifikovanog citrakonilacijom i cis-akonitilacijom

   19.         

BH 08

Natalija

Polović

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

Optimizovanje pripreme i in vitro ispitivanje Ca/Zn pektinsko-lizinskih čestica kao nosača terapeutskih proteina kroz gastrointestinalni trakt

   20.         

BH 09

Živomir

Petronijević

Tehnološki fakultet

Bul. Oslobođenja 124

Leskovac

Kinetika enzimskih modifikacija kvercetina sa peroksidazom iz rena

   21.         

BH 10

Milica

Popović

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

Optimizacija large-scale ekspresije rekombinantnog kivi cistatina upotrebom laktoze kao aktivatora transkripcije

   22.         

BT 01

Vladimir

Beškoski

IHTM- Centar za hemiju

Njegoševa 12

Beograd

Ex-situ bioremediation of soil contaminated with petroleum and petroleum derivatives in the Pančevo Oil Refinery

   23.         

BT 02

Nataša

Miljanić

Metalurško-tehnološki fakultet

Džordža Vašingtona bb

Podgorica

Uticaj novosintetisanog  ditiokarbamata, K-DAAP, na razvoj gljive Phomopsis viticola Sacc.

   24.         

BT 03

Gordana

Gojgić-Cvijović

IHTM- Centar za hemiju

Njegoševa 12

Beograd

Promena aktivnosti dehidrogenaza i lipaza tokom bioremedijacije zemljišta kontaminiranog naftom i naftnim derivatima

   25.         

BT 04

Senka

Mađarev

Tehnološki fakultet

Bulevar Cara Lazara 1

Novi Sad

Modelovanje raspodele kisele proteaze u vodenom dvofaznom sistemu (PEG/NaH2PO4); primena metode odzivnih površina (Response Surface Methodology)

   26.         

BT 05

Milan

Nikolić

Tehnološki fakultet

Bulevar Cara Lazara 1

Novi Sad

Imobilizacija enzima u mezoporoznim silika česticama

   27.         

BT 06

Sanja

Grbavčić

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Uticaj sastava fermentacione podloge na prinos produkovanih lipaza pomoću Pseudomonas aeruginosa san-ai

   28.         

BT 07

Nevena

Ognjanović

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Primena novih acil akceptora u procesu enzimski katalizovane sinteze biodizela

   29.         

BT 08

Milena

Žuža

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Immobilization of starch-Penicillin G acylase neoglycoenzyme on Sepabeads

   30.         

BT 09

Nikola

Milašinović

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Uticaj sastava poli(N-izopropilakrilamida-ko-itakonska kiselina) hidrogela na aktivnost imobilisane lipaze iz Candida rugosa

   31.         

BT 10

Tijana

Đorđević

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Uticaj tretmana na antioksidativnu aktivnost fermentisanog pasulja (Phaseolus vulgaris)

   32.         

EH 01

Nevenka

Elezović

Institut za multidisciplinarna istraživanja

Kneza Višeslava 1a

Beograd

Oxygen reduction at Pt/C and MoOx-Pt/C nano-catalysts in acid solution

   33.         

EH 02

Maja

Obradović

IHTM – Centar za elektrohemiju

Njegoševa 12

Beograd

Elektrohemijska oksidacija metanola i redukcija kiseonika u prisustvu metanola na nanokatalizatoru Pt3Co/XC-72

   34.         

EH 03

Milica

Gvozdenović

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Polyaniline  lead - dioxide rechargeable power sources

   35.         

EH 04

Marija

Đošić

ITNMS

Franša d`Eperea 86

Beograd

Karakterisanje elektrohemijski sintetisanog praha hidroksiapatita

   36.         

EH 05

Nemanja

Gavrilov

Fakultet za fizičku hemiju

Akademski trg 12

Beograd

Sinteza i elektrohemijske osobine spinela Li4Ti5O12

   37.         

EH 06

Sanja

Stevanović

IHTM – Centar za elektrohemiju

Njegoševa 12

Beograd

Oksidacija metanola na platinskim nanočesticama sa ugljeničnom podlogom – uloga funkcionalnih grupa podloge

   38.         

EH 07

Branimir

Jugović

ITN - SANU

Knez Mihailova 34/2

Beograd

Novi elektrolit za cink-polianilin seknudarne izvore energije

   39.         

EH 08

Željka

Jovanović

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Uticaj parametara taloženja na korozionu stabilnost prevlaka metakriloksipropiltrimetoksisilana na aluminijumu

   40.         

EH 09

Dušan

Tripković

IHTM – Centar za elektrohemiju

Njegoševa 12

Beograd

The influence of surface morphology on the formic acid oxidation at Pt electrodeposited on glassy carbon support

   41.         

EH 10

Tomislav

Trišović

ITN - SANU

Knez Mihailova 34/2

Beograd

Određivanje hidrodinamičkih parametara u multifunkcionalnoj elektrohemijskoj ćeliji

   42.         

EH 11

Tomislav

Trišović

ITN - SANU

Knez Mihailova 34/2

Beograd

Univerzalni uređaj za elektrohemijsku sintezu dezinficijensa sa modularnim reaktorima šaržnog tipa

   43.         

EH 12

Maria

Radulescu

Institute for Nuclear Research

Mioveni Code115400 

Pitesti – ROMANIA

Considerations referring to the mechanisms of iron oxides dissolution

   44.         

EH 13

Vladimir

Panić

IHTM – Centar za elektrohemiju

Njegoševa 12

Beograd

Cikličnovoltametrijske karakteristike morfološki različitih prahova volfram karbida

   45.         

EH 14

Branislav

Nilokić

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Elektrohemijska svojstva trojnog oksida TiO2 - RuO2 - IrO2 dobijenog sol-gel postupkom

   46.         

EH 15

Olivera

Pešić

Tehnički fakultet

Svetog Save bb

Čačak

Karakterizacija prahova ternarnih legura Co-Ni-Mo

   47.         

EH 16

Olivera

Pešić

Tehnički fakultet

Svetog Save bb

Čačak

Elektrohemijsko dobijanje prahova ternarne legure Co-Ni-Mo iz alkalnog elektrolita

   48.         

FH 01

Jelena

Zvezdanović

Tehnološki fakultet

Bul.oslobođenja 124

Leskovac

„Bleaching“ hlorofila a, b i ukupnih karotenoida pomoću UV-A zračenja u pigmentnom ekstraktu: VIS analiza

   49.         

FH 02

Matilda

Lazić

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Đorđa Stratimirovića 23

Zrenjanin

PARCIJALNE SPECIFIČNE POVRŠINE ZA VREDNOVANJE INTERAKCIJA KOMPONENATA KATALIZATORA

   50.         

FH 03

Mihalj

Poša

Medicinski fakultet

Hajduk Veljkova 3

Novi Sad

Određivanje promene entropije formiranja micele holne kiseline i njenih keto derivata

   51.         

FH 04

Dušica

Gojačanin

Fakultet za fizičku hemiju

Akademski trg 12

Beograd

Primena EPR spektroskopije za detekciju celuloznih radikala u hrani indukovanih niskim i visokim dozama γ-zračenja

   52.         

FH 05

Milan

Vraneš

Prirodno-matematički fakultet

Trg D.Obradovića 3

Novi Sad

Uticaj vode na promenu konstanti stabilnosti hloridnih kompleksa kobalta(II) u smeši kalcijum-nitrat – amonijum-nitrat – voda

   53.         

FH 06

Zoran

Jovanović

INN Vinča

P. p. 522

Beograd

Modifikacija površine staklastog ugljenika snopom protona

   54.         

FH 07

Velizar

Stanković

Tehnički fakultet

Vojske Jugoslavije 12

Bor

Adsorpcija jona bakra iz rudničkih voda korišćenjem trine kao adsorbensa

   55.         

HI 01

Bojan

Dimzoski

Tehnološko-metalurški fakultet

Ruđer Bošković 16

Skopje, Makedonija

Termička stabilnost nanokompozita ocenjena TGA/DTG metodama

   56.         

HI 02

Bojan

Dimzoski

Tehnološko-metalurški fakultet

Ruđer Bošković 16

Skopje, Makedonija

Nanokompozite sa ekfoliranom glinom: ponašanje tokom kristalizacija i termička stabilnost

   57.         

HI 03

Mirjana

Kijevčanin

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Predskazivanje i korelisanje viskoznosti binarnih i ternernih smeša neelektrolita

   58.         

HI 04

Damjan

Krstajić

Istraživački centar za hemijsku informatiku

Jasenova 7/17

Beograd

Automatizacija QSAR modelovanja

   59.         

HI 05

Ivona

Radović

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Eksperimentalno određivanje dopunskih molarnih zapremina ternernog sistema 1-butanol + cikloheksilamin + n-heptan u temperaturnom intervalu 288.15-323.15 K i atmosferskom pritisku

   60.         

HI 06

Marijana

Dragosavac

Tehnološki fakultet

Bul. Cara Lazara 1

Novi Sad

Dobijanje emulzija suncokretovog ulja korišćenjem mikrosita od nikla

   61.         

HTH 01

Spasenija

Milanović

Tehnološki fakultet

Bul. Cara Lazara 1

Novi Sad

Poboljšanje kvaliteta probiotskog jogurta primenom transglutaminase

   62.         

HTH 02

Nataša

Hrabovski

Tehnološki fakultet

Bul. Cara Lazara 1

Novi Sad

Karakterizacija ekstrakata semena bundeve

   63.         

HTM 01

Jasna

Vuković

IHTM - Centar za hemiju

Njegoševa 12

Beograd

Sinteza alifatskih hiperrazgranatih poliestara: „pseudo one-step“ procedura

   64.         

HTM 02

Zvjezdana

Sandić

Prirodno-matematički fakultet

Mladena Stojanovića 2

Banja Luka, RS BiH

Selektivnost pri sorpciji jona teških metala na makroporoznim kopolimerima na bazi glicidilmetakrilata

   65.         

HTM 03

Marija

Vučković

IHTM – Centar za hemiju

Njegoševa 12

Beograd

Optimizacija uslova sinteze segmentiranih poliuretana na bazi polidimetilsiloksana

   66.         

HTM 04

Miodrag

Pergal

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

Adsorpciona svojstva amino-funkcionalizovanog poli(GMA-co-EGDMA) u prisustvu Cu(II) jona

   67.         

HTM 05

Vesna

Vodnik

INN Vinča

P.p. 522

Beograd

SINTEZA I KARAKTERIZACIJA NANOKOMPOZITA Ag/PS

   68.         

HTM 06

Enis

Džunuzović

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Priprema i karakterisanje poli(stiren)/TiO2 nanokompozita

   69.         

HTM 07

Jaroslava

Budinski-Simendić

Tehnološki fakultet

Bul. Cara Lazara 1

Novi Sad

Termička stabilnost mreža sa visećim lancima sa izocijanurat-(heksahidro-1,3,5 triazin-2,4,6-trion) prstenovima kao čvorovima

   70.         

HTM 08

Dragana

Žugić

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Struktura i svojstva semi-interpenetrirajućih mreža na bazi poli(N-izopropilakrilamida) i poli(N-vinilpirolidona)

   71.         

HTM 09

Mirjana

Jovičić

Tehnološki fakultet

Bul. Cara Lazara 1

Novi Sad

Antikorozivni premazi na bazi smeša alkidne smole sa tečnim polibutadienom

   72.         

HTM 10

Marija

Nikolić

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Modifikacija površine luminescentnih CdSe/CdS nanočestica poli(etilen glikolima) sa završnim merkapto grupama

   73.         

HTM 11

Katarina

Jeremić

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Kontrolisana radikalna polimerizacija metilmetakrilata u masi

   74.         

HTM 12

Nedeljko

Milosavljević

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Semi-interpenetrirajuće mreže hitozana i poli(etilen glikola)

   75.         

K 01

Miodrag

Zdujić

Institut tehničkih nauka SANU

Knez Mihailova 35

Beograd

Uticaj parametara mlevenja na odnos amorfne i kristalne faze u jedinjenju Bi4Ti3O12

   76.         

K 02

Dmitar

Zorić

Tehnološki fakultet

Bul. Cara Lazara 1

Novi Sad

Ispitivanje fotokatalitičke aktivnosti TiO2  prevlaka na crepu

   77.         

K 03

Milica

Počuča

Institut za multidisciplinarna istraživanja

Kneza Višeslava 1a

Beograd

AFM investigation of morphology of LNO thin films annealed in different atmospheres

   78.         

K 04

Katarina

Đuriš

Institut za multidisciplinarna istraživanja

Kneza Višeslava 1a

Beograd

Preparation of sintered Ca2+, Sr2+- doped LaMnO3 from citrate precursors

   79.         

K 05

Goran

Branković

Institut za multidisciplinarna istraživanja

Kneza Višeslava 1a

Beograd

Investigation of defect chemistry of grain boundaries in varistor ceramics using Mott-Schottky measurements

   80.         

K 06

Tatjana

Srećković

Institut za multidisciplinarna istraživanja

Kneza Višeslava 1a

Beograd

Karakterizacija cink-oksidne keramike fotoakustičnom spektroskopijom

   81.         

M 01

Ivana

Rangelov

Tehnički fakultet

Vojske Jugoslavije 12

Bor

Uticaj termomehaničke obrade na mikrotvrdoću i mikrostrukturne promene sinterovane legure Cu - 4at.%Ag

   82.         

M 02

Ana

Kostov

Institut za rudarstvo i metalurgiju

Zeleni bulevar 35

Bor

Termodinamički proračuni u binarnim sistemima Al-Fe i Ti-Fe

   83.         

M 03

Nada

Štrbac

Tehnički fakultet

Vojske Jugoslavije 12

Bor

Termodinamička i kinetička ispitivanja u Pb-S-O sistemu

   84.         

NH 01

Slađana

Tanasković

Farmaceutski fakultet

Vojvode Stepe 450

Beograd

DINUKLEARNI Co(II) i TETRANUKLEARNI Cu(II) KOMPLEKSI SA OKTAAZAMAKROCIKLOM I MOSTOVNIM SEBACINATO DIANJONOM

   85.         

NH 02

Milena

Krstić

Fakultet veterinarske medicine

Bulevar oslobođenja 18

Beograd

Novi kompleksi Ru(II) sa biološki aktivnim N-alkilfenotiazinima

   86.         

NH 03

Jelena

Rogan

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Novi mešoviti Co(II)-, Ni(II)- i Cu(II)-kompleksi sa dianjonom izoftalne kiseline i nekim aromatičnim diaminima

   87.         

NH 04

Borko

Matijević

Prirodno-matematički fakultet

Trg D.Obradovića 3

Novi Sad

Proučavanje hloridnih kompleksa kobalta(II) u ekvimolarnoj smeši amonijum-nitrat–dimetilsufoksid

   88.         

NH 05

Jelena

Andrić

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

Proučavanje pakovanja u kristalnim strukturama kvadratno-planarnih terpiridinskih kompleksa metala

   89.         

NH 06

Goran

Janjić

IHTM

Njegoševa 12

Beograd

Theoretical investigation of OH/π interactions of water molecule in crystal structures

   90.         

NH 07

Ivica

Milovanović

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

Proučavanje pakovanja u kristalnim strukturama oktaedarskih kompleksa metala sa bipiridinom

   91.         

NH 08

Dragan

Ninković

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

 Proučavanje pakovanja u kristalnim strukturama kompleksa metala sa 1, 10- fenantrolinom

   92.         

NH 09

Ljiljana

Vojinović Ješić

Prirodno-matematički fakultet

Trg D.Obradovića 3

Novi Sad

Sinteza i karakterizacija kompleksa Cu(II) i Zn(II) sa Žirar-T hidrazonom piridoksala. Kristalne strukture bakar(II) kompleksa

   93.         

NH 10

Aleksandra

Janjić

Galenika a.d.

Batajnicki drum bb

Zemun

Fizičko mehanička svojstva cink-fosfatnih cementnih materijala sa upotrebom u stomatološkoj praksi

   94.         

NS 01

Boris

Pejin

Hemijski fakultet

Gandijeva 243/22

Novi Beograd

Dodatna nastava iz biologije i hemije za osnovce: novosti

   95.         

OH 01

Aleksandar

Marinković

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Sinteza  4-(supstituisanih fenil)-6-fenil-3-cijano-2-piridona pomoću mikrotalasnog zračenja

   96.         

OH 02

Miloš

Petković

Farmaceutski fakultet

Vojvode Stepe 450

Beograd

Sinteza 4-Aril-2-Aminopiridinskih derivata i sličnih jedinjenja

   97.         

OH 03

Jasmina

Nikolić

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Proučavanje reaktivnosti 2-supstituisanih cikloheks-1-ensirćetnih i 2-supstituisanih fenilsrićetnih kiselina u aprotičnim i protičnim rastvaračima, linearnom korelacijom solvatacionih energija

   98.         

OH 04

Milena

Simić

Farmaceutski fakultet

Vojvode Stepe 450

Beograd

Alilovanje α,β-nezasićenih aldehida i cikličnih ketona primenom Pd/In procesa transmetalacije

   99.         

OH 05

Bojana

Srećo

Prirodno-matematički fakultet

Trg D.Obradovića 3

Novi Sad

Sinteza i antiproliferativna aktivnost (–)-murikatacina

100.         

OH 06

Andrea

Gaković

Prirodno-matematički fakultet

Trg D.Obradovića 3

Novi Sad

Sinteza i antiproliferativna aktivnost novih A,D-modifikovanih androstanskih derivata

101.         

OH 07

Nataša

Valentić

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Sinteza, struktura i solvatohromizam farmakološki aktivnih 5-alkil-5-fenilhidantoina

102.         

OH 08

Gordana

Ušćumlić

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Uticaj rastvarača na korelaciju strukture i aktivnosti antikonvulzatskih lekova sličnih fenitoinu

103.         

OH 09

Ljubica

Grbović

Prirodno-matematički fakultet

Trg D.Obradovića 3

Novi Sad

Biološka aktivnost srednjih uljnih frakcija Vojvodjanske nafte "Velebit"

104.         

OH 10

Igor

Opsenica

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

Derivati ribofuranoze kao transportni molekuli tetraoksanske i 4-aminohinolinske farmakofore

105.         

OH 11

Fathi

Assaleh

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Uticaj orto supstituenata na reaktivnost orto-supstituisanih orotinskih i orto-supstituisanih benzoevih kiselina u reakciji sa diazodifenilmetanom

106.         

SH 01

Jelena

Radić-Perić

Fakultet za fizičku hemiju

Akademski trg 12

Beograd

Osobenosti strukture BC2 molekula i njihov uticaj na izračunavanje particionih funkcija

107.         

SH 02

Aleksandra

Samolov

Fakultet za fizičku hemiju

Akademski trg 12

Beograd

Računanje strukturnih parametara dvoatomskih molekula pomoću programskog paketa Gausijan

108.         

SH 03

Milena

Petković

Fakultet za fizičku hemiju

Akademski trg 12

Beograd

O-H istežuće vibracije u sistemima sa dvostrukom vodoničnom vezom

109.         

SH 04

Nataša

Zindović

Fakultet za fizičku hemiju

Akademski trg 12

Beograd

Ispitivanje srednjevekovne keramike sa nalazišta Ras

110.         

SH 05

Snežana

Čugalj

Fakultet za fizičku hemiju

Akademski trg 12

Beograd

Fizičkohemijsko ispitivanje srednjevekovne keramike sa lokaliteta Nobo Brdo

111.         

SH 06

Stanka

Jerosimić

Fakultet za fizičku hemiju

Akademski trg 12

Beograd

Ab initio elektronska strukturna izračunavanja BC2

112.         

SH 07

Miloš

Momčilović

INN Vinča

P.p. 522

Beograd

Radijalna raspodela uticaja lako jonizujucih elemenata na pojacanje intenziteta emisije analita u argonskoj plazmi luka jednosmerne struje

113.         

SH 08

Radomir

Ranković

Fakultet za fizičku hemiju

Akademski trg 12

Beograd

Vibronski  spektar X2Pu stanja C6-

114.         

SH 09

Ivana

Savić

Tehnološki fakultet

Bul. oslobođenja 124

Leskovac

Razvoj i validacija UV-VIS spektrofotometrijske metode za određivanje trimazolin hidrohlorida u nazalnim preparatima

115.         

T 01

Darka

Mihajlović

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Netkani materijal na bazi bune kao sekundarne sirovine za uklanjanje baznih boja iz vode

116.         

T 02

Vesna

Ilić

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

The toxicity of basic dyes solutions after the sorption on recycled wool-based nonwoven material treated by hydrogen peroxide

117.         

T 03

Jovana

Praskalo

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Antimikrobna aktivnost modifikovanih liocel vlakana

118.         

T 04

Biljana

Pejić

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Sorpcija i desorpcija teških metala iz vodenih rastvora kratkim vlaknima konoplje

119.         

T 05

Dragana

Cerović

Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment

Starine Novaka 24

Beograd

Uticaj sirovinskog sastava i vlažnosti vazduha na elektrofizička svojstva tkanina

120.         

T 06

Dragan

Đorđević

Tehnološki fakultet

Bul. oslobođenja 124

Leskovac

Primena ultrazvuka u procesima pripreme i bojenja pamučne tkanine

121.         

TH 01

Vuk

Mićović

Institut za opštu i fizičku hemiju

Akdemski trg 12-16

Beograd

Korišćenje AutoDock3 energija za predviđanje afiniteta 3,6-diazobiciklo[3.1.1]heptana (DBH) prema μ-opoidnom receptoru

122.         

TH 02

Srđan

Stojanović

IHTM - Centar za hemiju

Njegoševa 12

Beograd

Vodonične veze porfirinskog prstena u proteinima koji sadrže porfirin

123.         

TH 03

Branko

Drakulić

IHTM - Centar za hemiju

Njegoševa 12

Beograd

GRIND/ALMOND Based 3D Quantitative Structure-Activity Study of Dual Reversible Acetylcholinesterase Inhibitors. External Predictivity Assessed on PDB Ligands Conformation

124.         

ZŽS 01

Mirjana

Stojanović

ITNMS

Franša d`Eperea 86

Beograd

KONTAMINACIJA ZEMLJIŠTA  SRBIJE RADIONUKLIDIMA I MOGUĆNOST REMEDIJACIJE

125.         

ZŽS 02

Dušan

Mijin

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Proučavanje fotodegradacije metamitrona u vodi u prisustvu ZnO

126.         

ZŽS 03

Krsto

Mijanović

Agromediteranski fakultet

Midhada Hujdura - Hujka

Mostar, BiH

Smanjenje toksičnog otpada primjenom niskootpadnih tehnologija

127.         

ZŽS 04

Tatjana

Vasiljević

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Optimizacija metode za predkoncentrisanje i analizu ostataka lekova u vodi

128.         

ZŽS 05

Jelena

Jekić

ITNMS

Franša d`Eperea 86

Beograd

Sadržaj teških metala u česticama pepela iz procesa sagorevanja lignita i njihov uticaj na kvalitet vazduha

129.         

ZŽS 06

Jelena

Jekić

ITNMS

Franša d`Eperea 86

Beograd

Bioluženje pepela iz procesa sagorevanja lignite pomoću Acidithiobacillus ferrooxidans

130.         

ZŽS 07

Mirjana

Ristić

Tehnološko-metalurški fakultet

Karnegijeva 4

Beograd

Poređenje upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u Gornjem Milanovcu (Srbija) i Meranu (Italija)

131.         

ZŽS 08

Marina

Šćiban

Tehnološki fakultet

Bul. Cara Lazara 1

Novi Sad

Primena katjonskih jonoizmenjivača u postupku prečišćavanja prirodnih koagulanata iz zrna pasulja

132.         

ZŽS 09

Nataša

Kuburović

NOVOS doo

Cara Dušana 207

Zemun

New trends in the processes of wastewaters purification

133.         

ZŽS 10

Daniela

Šojić

Prirodno-matematički fakultet

Trg D.Obradovića 3

Novi Sad

Uticaj elektron-akceptora na kinetiku fotorazgradnje klopiralida

134.         

ZŽS 11

Zorica

Lopičić

ITNMS

Franša d`Eperea 86

Beograd

Ispitivanje raspodele teških metala u urbanom čestičnom zagađenju vazduha

135.         

ZŽS 12

Milan

Momčilović

Institut za primenu nuklearne energije

Banatska 31b

Beograd

Jačina doze terestrickog gama-zračenja planinskih prostora Srbije

136.         

ISP 01

Vladimir

Paunović

Medicinska škola Užice

 

Užice

Ispitivanje uticaja Co2+ i Ni2+ jona na elektrolitički indukovanu

polimerizaciju akril-amida

137.         

ISP 02

Jelena

Bogojević

Gimnazija Požarevac

 

Požarevac

Optimizacija postupka hromatografskog odvajanja kompleksa Cu(II) sa

Šifovim bazama u uslovima hromatografije na tankom sloju (TLC)

138.         

ISP 03

Minja

Jovanović

Gimnazija Smederevo

 

Smederevo

Ispitivanje inhibicije procesa lipidne peroksidacije ekstraktima kupine (Rubus fruticosus), ambrozije (Ambrosia artemisiiofolia), medunike (Filipendula ulmaria), vrbičice (Filipendula ulmaria) i štavelja (Rumex obtusifolius)

139.         

ISP 04

Goran

Tomić

Medicinska škola Stevica Jovanović

Pančevo

Ispitivanje inhibicije aktivnosti butirilholinesteraze ekstraktima štavelja, medunike, kupine i vrbičice

Jelena

Vaslić

Ekonomska škole Svetozar Miletić

Novi Sad

140.         

ISP 05

Miloš

Baljozović

Gimnazija Leskovac

 

Leskovac

Uticaj ultrazvuka na ponašanje bakarne elektrode pri

elektrohemijskom dobijanju vodonika i kiseonika

141.         

ISP 06

Jovana

Milić

Hemijski fakultet

Akademski trg 12

Beograd

Ispitivanje uticaja ultrazvuka na karakteristike Briggs- Rauscher (BR) oscilatornog sistema u funkciji temperature i koncentracije IO3- jona

Dušan

Kolarski

142.         

ISP 07

Vladimir

Prokopović

Gimnazija Leskovac

 

Leskovac

Ispitivanje superoksid dismutazne i antibakterijske aktivnosti kompleksa bacitracina sa prelaznim metalima u zavisnosti od metalnog jona