43. САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

Друго обавештење


Ovo obaveštenje je pripremljeno uz korišćenje Arial CE fonta i Windows-1251 caracter set-a (cyrilic)
Ukoliko niste u mogućnosti da ga pročitate preuzmite PDF ili DOC (Word 2000) verziju


Упутство ауторима

Котизација

Лист за рецензенте је постављен

Списак пријављених радова - PDF верзија

Српско хемијско друштво обавештава да ће се 43. саветовање Српског хемијског друштва одржати у Београду 24. и 25. јануара 2005. године.

За Саветовање ће бити прихваћени оригинални научни радови из области хемије, хемијске технологије и металургије.
Саветовање ће радити пленарно, уз постeрска излагања пријављених радова из следећих области:

  Пленарна предавања ће одржати:

  Предавања по позиву ће одржати:

За саопштења на постерима (укључујући наслов рада, имена аутора и институције) ауторима ће бити обезбеђен простор од 1 х 1 м.
Молимо ауторе да величину слова и графички материјал који приказују прилагоде могућности праћења постера са удаљености од 1 до 1,5 м.


Котизација за Саветовање износи:

Уплате извршити најкасније до 12. јануара 2005. године на жиро рачун Друштва:
205-13815-62 са назнаком сврхе уплате:
Котизација за 43. Саветовање СХД на име (име и презиме аутора за којег је извршена уплата), Ев. бр. (за чланове Друштва навести евиденциони број чланске карте).
Потврду или њену копију обавезно доставити канцеларији Друштва.
Уплата котизације је могућа и лично у Канцеларији Друштва, а за институције на основу издатог предрачуна (за добијање предрачуна обратити се Канцеларији Друштва).
 
Језик Саветовања ће бити српски.


Кратки изводи саопштења биће штампани у посебној публикацији, а радови публиковани на компакт диску (CD). Оба материјала ће бити подељена учесницима са плаћеном котизацијом приликом регистрације. Број припремљених компакт дискова биће у складу са бројем уплаћених котизација до краја наведеног рока (12. јануар 2005. године). Сви аутори који котизацију уплате након овог рока или на лицу места, компакт дискове ће моћи да подигну у Канцеларији Друштва у року од 20 дана након завршетка Саветовања. Како би се обезбедила припрема публикација, молимо потенцијалне учеснике да изводе радова, припремљене искључиво према упутству које се налази у прилогу, пошаљу најкасније до 3. децембра 2004. на наведену електронску адресу организатора (papers@tmf.bg.ac.yu).
 
Треће обавештење о прихватању радова, укључујући и прелиминарни програм Саветовања, биће послато пријављеним учесницима у другој половини децембра 2004. године.

На основу научног квалитета и техничке презентације саопштења, Научни одбор ће одабрати четири најбоља постера.
Радови публиковани на компакт диску, обима четири странице, биће вредновани као радови саопштени на скупу националног значаја, штампани у целини -
R65 = 0.5.
 
Све додатне информације можете добити у канцеларији Српског хемијског друштва:
Карнегијева 4/III, тел.факс: 011 3370 467, тел. 011 3303 663, e-mail:office@shd.org.rs


УПУТСТВО АУТОРИМА

Аутори треба да доставе, најкасније до 3. децембра 2004. године:

1.    Кратак извод рада на српском језику, написан према следећем упутству
образац (template) за писање се може преузети овде
Формат текста: MS Word ХР и старији (.doc) или Rich text format (*.rtf); Фонт: Times New Roman CE (оригинални фонт са нашим словима)
Формат странице: B5 (170´240 mm), Размак између редова (Line spacing): једноструки (single)
Маргине: лева (left) 2.0 cm, десна (right) 1.0 cm, горња (top) 1.5 cm, доња (bottom) 1.0 cm
 

Наслов: 11 pt., bold, централно равнање (Alignment centered) (не све великим словима)
Наслов на енглеском језику: 11 pt., централно равнање (Alignment centered) (не све великим словима)
Празан ред: 10 pt
Имена аутора: 10 pt., централно равнање (Alignment centered)*
Институције: 10 pt., italic, централно равнање (Alignment centered)*
Празан ред: 10 pt

Текст апстракта: 10 pt., потпуно равнање (Alignment justified); укупна дужина апстракта, укључујући наслове, имена аутора и имена институција може бити максимално 17 редова.

 
2.    Текст рада обима 4 (четири) странице, написан према следећем упутству:
образац (template) за писање се може преузети овде
Формат текста: MS Word ХР и старији (.doc) или Rich text format (*.rtf); Фонт: Times New Roman CE (оригинални фонт са нашим словима)
Формат странице: А4 (210´297 mm), Размак између редова (Line spacing): једноструки (single)
Маргине: лева (left) 2.0 cm, десна (right) 1.5 cm, горња (top) 2.0 cm, доња (bottom) 1.5 cm
 

Наслов: 12 pt., bold, централно равнање (Alignment centered) (не све великим словима)
Празан ред: 11 pt
Имена аутора: 11 pt., централно равнање (Alignment centered)*
Празан ред: 11 pt
Институције: 11 pt., italic, централно равнање (Alignment centered)*
Празан ред: 11 pt

Текст рада: 11 pt., потпуно равнање (Alignment justified)
текст рада треба да садржи следеће елементе: Увод, Резултати и дискусија и Закључак
Празан ред:
11 pt

Захвалница: (опција): 11 pt., italic,  потпуно равнање (Alignment justified)
Празан ред: 11 pt

Наслов на енглеском језику: 12 pt., bold, централно равнање (Alignment centered) (не све великим словима)
Празан ред: 11 pt

Апстракт рада на енглеском језику: 11 pt., italic, потпуно равнање (Alignment justified)

Празан ред: 11 pt
Литература:

10 pt., са редним бројем испред – према упутству за ауторе часописа Journal of the Serbian Chemical Society:
1. A. Autor, B. Autor, Časopis, Vol. (godina) stranica.
 
Наслови слика: 11 pt., italic, центрирано испод слике
Наслови табела: 11 pt., italic, центрирано изнад табеле
Референце у тексту: kao i ostali tekst, superscript1
Слике: за цртање слика не користити могућности MS Word-a (Drawing), већ их цртати у посебним графичким програмима и унети (Paste) у текст извода, прихватљиви су формати TIF, GIF, JPG, BMP, WMF i CDR .
 
*Припадност аутора институцији означавати звездицом, на следећи начин: Аутор(и) из прве (једине) институције-без ознаке, аутор(и) из друге институције–једна звездица*, аутор(и) из треће институције–две звездице**, и тако редом.

Преузмите обрасце (template) за писање
крaтког извода: Prezime-dve reci naslova_KI.doc (21 KB) и
текста рада: Prezime-dve reci naslova_TR.doc (21 KB).
Молимо Вас да их преузмете и користите за писање кратког извода и рада.


Радови који не буду у складу са упутством, и који стигну после назначеног рока, неће бити штампани.
Радови мањег обима од 4 странице неће бити објављени на CD-у, већ само у књизи кратких извода.


Кратке изводe и радове припремљене према горњим упутствима послати искључиво путем eлектронске поште, најкасније до 3. децембра 2004. г. на адресу: papers@tmf.bg.ac.yu. (једно саопштење-једна порука).
Предмет поруке (subject) треба да гласи – rad za 43. savetovanje SHD. У прилогу (attachment) послати:

1. Kратак извод (КИ) рада са именом документа:
Prezime prisutnog autora-Prve dve reči naslova rada_KI (нпр: Popovic-Toplotni kapacitet_KI.doc),
2. Tекст рада (ТР) са именом документа:
Prezime prisutnog autora-Prve dve reči naslova rada_TR (нпр: Popovic-Toplotni kapacitet_TR.doc),
3. Kоначну пријаву (word документ обрасца пријаве се налази овде) за аутора који ће изложити рад.
Уместо прилога, сви тражени подаци из пријаве могу се написати директно у телу поруке.

 

Председник Организационог одбора
Ђорђе Јанаћковић, с.р.

Председник Научног одбора
Радо Марковић, с.р.