Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: logo_shd.gif

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: shd115Srp.jpg

ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА

МЛАДИХ ХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
Бeoгрaд, 19. и 20. октобар 2012.

Технолошко-металуршки факултет

 

Pdf verzija programа Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Link.gif

ПРОГРАМ

 

Петак, 19. октобар 2012.   

 

14.00-16.00   Регистрација – хол испред Свечане сале, III спрат

                         Свечана сала, III спрат

16.00-16.30   Свечано отварање

16.30-17.00   Клуб младих хемичара Србије

17.00-17.15   Пауза

17.15-18.00   Maria-Cristina Todasca: European Young Chemists’ Network (EYCN)

18.00               Коктел – Клуб ТМФ - III спрат

 

Субота, 20. октобар 2012.   

 

08.30-12.30   Регистрација – сала 4

08.30-09.00   Постављање Постера 1 – хол испред Великог амфитеатра (ВА)

Секције Хемијска анализа и Наука о метеријалима
(ХА П01-ХА П032 и НМ П01-НМ П18)

 

                   Предавања по позиву – Средњи амфитеатар (СА)

09.00-09.30  Филип Ј. Бихеловић, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

ХС ПП1    Тотална синтеза (–)-атроп-абисомицина Ц

09.30-10.00   Сања Ераковић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у

БХ ПП2    Београду, Испитивање биоактивности сребра електрофоретске сребро/хидроксиапатит/лигнин превлаке у симулираној телесној течности

 

10.00-10.15   Пауза

 

                         Усмена излагања – Средњи амфитеатар (СА)

10.15-10.30   Никола Д. Борјан, Милица С Ајдиновић, Милош Д Вељовић, Никола Р

ХА О1       Стевановић: Квантификација укупних фенола, антоцијана, флавоноида и одређивање антиоксидативне активности различитих екстаката ароније (Aronia melanocarpa)

10.30-10.45   Наташа Д. Калајџија, Страхиња З. Ковачевић, Биљана В. Марошановић,

ХА О2       Маја М. Лојовић, Сања О. Подунавац Кузмановић, Лидија Р. Јеврић: Хемометријски приступ утврђивању географског порекла воћних ракија

10.45-11.00   Страхиња З. Ковачевић, Наташа Д. Калајџија, Лидија Р. Јеврић, Сања О.

ХА О3       Подунавац: Параметри липофилности у QSRR анализи 1,2-О-изопропи­ли­ден деривата алдохексоза

11.00-11.15   Тамара В. Гавриловић, Марко Г. Николић, Драгана Ј. Јовановић, Миро-

ХС О4       слав Д. Драмићанин: ,,Up-conversion" луминесценција у Tm3+/Yb3+-GdVO4

11.15-11.30   Биљана Ђ. Глишић, Снежана Рајковић, Милош И. Ђуран: Испитивање

ХС О5       реакција монофункционалног [M(dien)Cl]n+ комплекса (M = Au(III), Pt(II) и Pd(II)) са дипептидима који садрже L-хистидин

11.30-11.45   Душан П. Маленов, Горан В. Јањић, Снежана Д. Зарић: Тримери бензена у

ТХ О6       кристалним структурама малих и средњих молекула и њихова енергетска квантификација

11.45-12.00   Драгана Васић, Игор Пашти: Волфрам карбид као подлога за електроката-

ТХ О7       лизаторе – теоријска студија

 

12.00-13.00   Постерске презентације 1 - хол испред Великог амфитеатра (ВА)

Секције Хемијска анализа и Наука о метеријалима
(ХА П01-ХА П32 и НМ П01-НМ П18)

 

13.00-13.30   Уклањање Постера 1

13.30-14.00   Постављање Постера 2 – хол испред Великог амфитеатра (ВА)

Секције Хемијска синтеза, Хемија у настави, Биохемија и биотехнологија, Индустријска и примењена хемија, Теоријска хемија
(ХС П01-ХС П22, ХН П1, БХ П01-БХ П15, ИХ П01-ИХ П04 и ТХ П01-ТХ П08)

 

13.00-14.00   Пауза за ручак

 

                         Предавања по позиву -– Средњи амфитеатар (СА)

14.00-14.30   Ана М. Рилак, ПМФ, Универзитет у Крагујевцу

ХС ПП3    Нови меридионални Ru(II)-терпиридин комплекси: синтеза, каракте­ризација, активациона кинетика и интеракција са дериватима гуанина

14.30-15.00   Драган Златковић, Департман за хемију, ПМФ, Универзитет у Нишу

ХА ПП4    Хемијски састав и антиноцицепторно дејство етарског уља биљне врсте Ferula ovina

 

15.00-15.15   Пауза

 

15.15-15.45   Ивана З. Кузминац, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне

ХС ПП5    средине, ПМФ, Универзитет у Новом Саду

                         Синтеза потенцијалног антипролиферативног стероидног деривата

 

                   Усмена излагања - – Средњи амфитеатар (СА)

15.45-16.00   Ненад Јанковић, Светлана Марковић и Зорица Бугарчић: Испитивање

ХС О8       механизма фенилселеноетерификације линалола

16.00-16.15   Дејан П. Кепић, Зоран М. Марковић, Драгана Д. Тошић, Иванка Д. Холц­

НМ О9      лајтнер Антуновић, Боривој К. Аднађевић, Јована Р. Прекодравац, Душ­ка Н. Клеут, Биљана М. Тодоровић Марковић: Површинска модифи­кација танких слојева једнослојних угљеничних нанотуба под дејством микроталаса

16.15-16.30   Владимир М. Пауновић, Сања Ж. Грбавчић: Испитивање могућности

БХ О10     примене микроемулзија и микроемулзија са инкорпорираним липазама као детергената за уклањање флека триглицеридног порекла

16.30-16.45   Симеон Л. Минић, Урош Анђелковић, Александра Николић-Кокић, Иван

БХ О11     Спасојевић, Милан Николић: Утицај фикоцијанобилина из Spirulina-е на хумане еритроците: in vitro студија

16.45-17.00   Бранкица Г. Рашковић, Наталија Ђ. Половић: Колагеназна активност

БХ О12     протеаза латекса смокве

 

17.00-18.00   Постерске презентације 2 – хол испред Великог амфитеатра (ВА)

Секције Хемијска синтеза, Хемија у настави, Биохемија и биотехнологија, Индустријска и примењена хемија, Теоријска хемија
(ХС П01-ХС П22, ХН П1, БХ П01-БХ П15, ИХ П01-ИХ П04 и ТХ П01-ТХ П08)

 

18.15               Додела награда и потврда о учешћу – Средњи амфитеатар (СА)
З
атварање Конференције