znakznakUnija hemijskih društava Srbije i Crne Gore
Hemijsko društvo Crne Gore

XVI simpozijum o elektrohemiji
Srbije i Crne Gore

Kotor, hotel Fjord, 1-3. juni 2004. godine

Drugo obaveštenje

radovi

kotizacija

konačna prijava

preliminarni program

rokovi

uputstvo autorima

smeštaj

prateća izložba

Naučni i Organizaciono odbor

informacije


Radovi
Za simpozijum će biti prihvaćeni radovi iz svih oblasti elektrohemije. Predviđeno je da se izvodi radova u obimu od dve stranice, uključujići i kratak abstrakt na englesnom jeziku, publikuju u Knjizi izvoda radova, koja će učesnicima sa plaćenim kotizacijama biti predata pri registraciji.
Planirano je da Simpozijum radi isključivo u plenarnom obliku i da se svi radovi izlažu usmeno u trajanju od 10-12 minuta, sa 3-5 minuta za diskusiju. Radovi će se primati isključivo u elektronskom obliku (na E-mail adresu: draganra@cg.ac.yu, napisani u skladu sa uputstvom za autore koje se nalazi na kraju ovog obaveštenja. Za izlaganje radova na raspolaganju će stajati sva savremena sredstva za prezentaciju.

Kotizacija
Kotizaciju plaćaju svi učesnici Simpozijuma, sa izuzetkom plenarnih predavača.
Kotizacija iznosi
60.00 € za prve autore na radu, koji dobijaju Knjigu radova. Ostali učesnici - koautori, ukoliko ne žele Knjigu radova plaćaju kotizaciju od 30.00 €.
Svi učesnici kotizaciju plaćaju na dan početka Simpozijuma, na licu mesta u Kotoru

Preliminarni Program Simpozijuma
Utorak, 1. jun 2004. godine

12.00 - Dolazak i registracija učesnika na Simpozijumu
19.00 - Koktel

Sreda, 2. jun 2004. godine
09.00 Otvaranje skupa i Plenarno predavanje
10.00 Pauza
10.30 Prezentacija radova
13.00 Pauza za ručak
15.00 Prezentacija radova (do 19.00)

Četvrtak, 3. jun 2004. godine
09.00 Plenarno predavanje
10.00 Pauza
10.30 Prezentacija radova
13.00 Pauza za ručak
Kratka analiza rada i dogovor o narednom Simpozijumu
15.00 kraj rada Simpozijuma

Konačna prijava
Molimo autore prihvaćenih radova da popunjenu Konačnu prijavu, zajedno sa izvodom rada napisanim prema uputstvu za autore,
pošalju na E-mail adresu: draganra@cg.ac.yu najkasnije do
1. aprila 2004. godine.

Rokovi

Prijem preliminarne prijave

15. januarr 2004.

Distribucija drugog obaveštenja sa informacijom o prihvatanju rada

15. februar 2004.

Prijem konačne prijave sa radom

1. april 2004.

Uputstvo autorima
Izvodi radova će biti publikovani u obimu od 2 stranice, sa kratkim abstraktom na engleskom jeziku (do polovine stranice) na kraju izvoda. Izvodi radova će se primati ISLJUČIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU na E-mail:draganra@cg.ac.yu, uz dve kopije na papiru, i biti publikovani bez ikakve obrade, u formi u kojoj budu primljeni. Radovi koji ne budu u skladu sa uputstvom neće biti štampani.
Za pisanje radova koristiti sledeće parametre:

Text format:

MS Word 2000 i stariji (*.doc) ili Rich text format (*.rtf)

Font: 

Times New Roman ili Times New Roman CE

Format stranice:

A4 (210 x 291 mm)

Margine:

mirror margine – unurašnja (inside) 2.5 cm, spoljna (outside) 2.5, gornja (top) 3.0 cm, donja (bottom) 3.0 cm

NASLOV:

12 pt., bold, sve velikim slovima, levo ravnanje (Alignment left)

Imena autora

11 pt., bold, levo ravnanje (Alignment left)

Institucije:

11 pt., italic, levo ravnanje (Alignment left)

Podnaslovi:

11 pt., bold, levo ravnanje (Alignment left)

Ostali tekst:

11 pt, potpuno ravnanje (Alignment justified)

Naslovi slika:

11 pt, italic, centrirano ispod slike

Naslovi tabela:

11 pt, italic, centrirano iznad tabele

Referenceu tekstu:

kao i ostali tekst, superscript1

Spisak referenci:

10 pt., sa rednim brojem ispred - prema uputstvu za autore časopisa Journal of the Serbian Chemical Society 
(npr. 1. A. Autor, B. Autor, Časopis, Vol. (Godina) Stranica)

Struktura rada:

Po izboru autora, pri čemu treba da poseduje sledeće delove:
Uvod – Eksperimenti – Rezultati i Diskusija – Zaključak – Reference – Naslov i abstrakt na engleskom jeziku

Smeštaj
Za učesnike Simpozijuma u hotelu FJORD je obezbeđen smeštaj (pansion sa boravišnom taksom) po povlašćenim cenama:

Učesnici po istim cenama mogu da borave u hotelu i pre i nakon Simpozijuma.
Rezervacija smeštaja se vrši direktno u Hotelu Fjord, najkasnije do
15. maja 2004. godine.
Telefon: 082 325-233, Fax: 082 325-051.

Prateća izložba
Tokom Simpozijuma biće organizovana prateća izložba opreme, instrumenata, hemikalija i sl. O cenama izlagačkog prostora bićete informisani u Drugom obaveštenju. Pozivamo sve zainteresovane da prijave kancelariji Društva svoje učešće na izložbi, jer je prostor za izložbu ograničen i dodeljivaće se po redosledu prijavljivanja.

 

NAUČNI ODBOR

 1. Vladimir Komnenić, predsjednik
 2. Aleksandar Despić
 3. Luka Bjelica
 4. Dragutin Dražić
 5. Milka Đikanović
 6. Petar Živković
 7. Refik Zejnilović
 8. Vladimir Jović
 9. Slavko Mentus
 10. Vesna Mišković-Stanković
 11. Nedeljko Krstajić
 12. Branislav Nikolić
 13. Miomir Pavlović
 14. Miljan Pješčić
 15. Miroslav Spasojević
 16. Velizar Stanković
 17. Amalija Tripković
 18. Ljiljana Vračar
 19. Milan Vojinović

OGRANIZACIONI ODBOR

 1. Miljan Pješčić, predsjednik
 2. Refik Zejnilović
 3. Željko Jaćimović
 4. Aleksandar Dekanski
 5. Mileta Ivanović
 6. Željko Cerović
 7. Igor Šćepović
 8. Miraš Đurović
 9. Nada Blagojević
 10. Jelena Pješčić
 11. Ivana Bošković
 12. Veselinka Grudić
 13. Vesna Vukašinović
 14. Milena Kadović
 15. Drgan Radonjić

Informacije
Sve informacije o Simpozijumu možete dobiti u
kancelariji Metalurško-tehnološkog fakulteta,
Telefon: 081 245 406 ili
E-mail: draganra@cg.ac.yu


Adresa Društva je
HEMIJSKO DRUŠTVO CRNE GORE
Cetinjski put bb
81 000 Podgorica, Srbija i Crna Gora

SHD Home Page